law : tax : deathtaxcode

Wetboek successierechten: Hoofdstuk VIII : Verevening van de rechten

Afdeling I : Algemene regelen

Artikel 61 : Het toe te passen tarief is dit van kracht ten dage van het overlijden.
Artikel 62 : Het bedrag der verevende rechten wordt, desvoorkomend, tot de hogere cent afgerond.
Artikel 63 : opgeheven

Artikel 64 : lasten opgelegd door de erflater

Artikel 65 : 
In geval van legaat van een som of van legaat van een periodieke rente of pensioen, wordt het bedrag van de gelegateerde som of het kapitaal waarop het successierecht naar rato van bedoelde rente of pensioen dient geheven, afgetrokken, voor de verevening van de rechten, van het zuiver bedrag van hetgeen verkregen wordt door de erfgenaam, legataris of begiftigde die het legaat der som of de rente moet uitbetalen.

Artikel 66 : belastbare grondslag bij vruchtgebruik

Artikel 66bis : progressievoorbehoud voor schenkingen : Vlaanderen

Afdeling II : Bijzondere regelen

Artikel 67 en artikel 68