Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Hoofdstuk VII : Vrijstelling van de formaliteit der registratie

Artikel 162

Zijn, onder het in artikel 163 aangewezen voorbehoud, van de formaliteit der registratie vrijgesteld:

1°     akten, vonnissen en arresten in kieszaken;
2°     akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering van wetten en reglementen op de militie, de vergoeding in zake militie en de militaire opeisingen;
3°     akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering der wetten en reglementen in zake 's lands mobilisatie en de bescherming der bevolking in geval van oorlog, de burgerlijke opeisingen en vrijwillige dienstnemingen, alsmede de in vredestijd aangegane uitgestelde contracten;
4°     akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering van wetten en reglementen inzake belastingen ten bate van Staat, Kolonie, provinciën, gemeenten, polders en wateringen ;
5°     exploten en andere akten, in strafzaken opgemaakt ten verzoeke van ambtenaren van het openbaar ministerie en van andere ambtenaren of besturen waaraan de wet de vordering voor de toepassing der straffen opdraagt; bovenaan op bedoelde akten worden de woorden "Pro Justitia" aangebracht;
5° bis     de akten waartoe de rechtsplegingen in burgerlijke zaken of tuchtzaken aanleiding geven, wanneer het openbaar ministerie of de vrederechter van ambtswege optreedt;
6°     akten betreffende de uitvoering van lijfsdwang in strafzaken, met uitzondering van die welke op de schuldvordering van de burgerlijke partij betrekking hebben;
6° bis     akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering der wet op eerherstel in strafzaken en deze betreffende de uitvoering der wet tot bescherming der maatschappij tegen de abnormalen en de gewoonte-misdadigers;
7°     akten, vonnissen en arresten inzake onteigeningen ten algemenen nutte en die welke betrekking hebben op de uitvoering van titel I van de wet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, met uitzondering van de in artikel 161, 2° , bedoelde akten;
8°     akten, vonnissen en arresten betreffende ingebruikneming van gronden door de Staat met het oog op de inrichting van 's lands verdediging;
9°     akten en vonnissen betreffende procedures vóór de onderzoeksraad voor de zeevaart;
10°     akten en beslissingen betreffende procedures vóór het prijsgerecht;
11°     de akten, vonnissen en arresten inzake onttrekking van de zaak aan de rechter, zoals bedoeld in het Gerechtelijk Wetboek, deel III, titel IV, hoofdstuk III;
12°     de akten, vonnissen en arresten inzake wraking, zoals bedoeld in het Gerechtelijk Wetboek, deel IV, boek II, titel III, hoofdstuk V;
13°     akten en vonnissen betreffende procedures vóór vrederechters wanneer het bedrag van de hoofdeis het maximum van de laatste aanleg niet te boven gaat, of wanneer het gaat om een procedure in zake uitkering tot onderhoud of ingesteld overeenkomstig artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek , akten en vonnissen betreffende procedures vóór de rechtbanken van koophandel, wanneer het geschillen geldt die gegrond zijn op de bepalingen van boek II van het Wetboek van koophandel of van de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting, indien het bedrag van de hoofdeis het bedrag van de laatste aanleg vóór het vredegerecht niet te boven gaat ;
13° bis     de exploten van gerechtsdeurwaarders opgesteld ter vervanging van een gerechtsbrief in het geval bepaald in artikel 46, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek.
      Bovenaan het exploot dient te worden vermeld dat het is opgesteld ter vervanging van een gerechtsbrief en zulks met vermelding van het artikel van het Gerechtelijk Wetboek op grond waarvan de betekening wordt gedaan;
14°     akten, vonnissen en arresten betreffende procedures ingesteld bij de wetten van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, van 7 augustus 1922 op de bediendenarbeidsovereenkomst en van 5 juni 1928 houdende regeling van het arbeidscontract wegens scheepsdienst, met betrekking tot de bekwaamheid van de minderjarige om zijn arbeid te verhuren en zijn loon of bezoldiging te ontvangen;
15°     akten opgemaakt ten verzoeke van de ambtenaren van het openbaar ministerie betreffende uitvoering van rogatoire opdrachten die uitgaan van buitenlandse rechters;
16°    
17°     De akten, vonnissen en arresten betrekking hebbende op de uitvoering van de wet betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen;
18°     de akten, vonnissen en arresten betreffende procedures ingesteld bij de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke en bij de artikelen 488bis, a) tot k), van het Burgerlijk Wetboek;
19° -20°    
21°     voorzieningen in verbreking van het openbaar ministerie en derzelver betekeningen;
22°    
23°     akten opgemaakt alsmede vonnissen of arresten gewezen voor de toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in gerechtszaken en in bestuurszaken;
24°     akten betreffende de uitvoering van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de inruststelling der magistraten;
25° -26° bis    
27°    
28°    
29°     getuigschriften, akten van bekendheid, volmachten, machtigingen met inbegrip van de verzoekschriften die er zouden verband mede houden, wanneer die stukken opgemaakt of uitgereikt worden om te worden overgelegd aan de diensten van het Grootboek van de Rijksschuld , aan de Deposito- en Consignatiekas, aan de Lijfrentekas, de Verzekeringskas en de Rentekas voor arbeidsongevallen van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, zomede aan de mutualiteitsverenigingen, spaar-, lijfrente-, voorzorgs- en onderstandskassen erkend door de regering, ingesteld met goedkeuring van de bestuursoverheid of aan dezer controle onderworpen;
30° -31°    
32°    
33°     akten opgemaakt voor de dienst van de openbare kassen van lening, met inbegrip van processen-verbaal van openbare verkoop van in pand gegeven roerende voorwerpen;
33° bis     akten, vonnissen en arresten betreffende betwistingen inzake arbeidsovereenkomsten, leerovereenkomsten en overeenkomsten voor versnelde beroepsopleiding, betreffende betwistingen tussen werknemers naar aanleiding van het werk alsmede tussen personen die samen een beroep uitoefenen waarbij hoofdzakelijk handenarbeid wordt verricht en inzonderheid tussen een schipper ter visserij en de schepelingen met wie hij geassocieerd is, betreffende betwistingen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een overtreding van de wetten en verordeningen betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank;
34°     akten, vonnissen en arresten betrekkelijk de uitvoering van de wetten en reglementen op de kinderbijslagen;
35°     akten, vonnissen en arresten betrekkelijk de uitvoering van de wetten en reglementen op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood van bedienden en op het pensioenstelsel der mijnwerkers;
35° bis     de akten, vonnissen en arresten in verband met de uitvoering van de wetten en verordeningen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen;
35° ter     de akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering van de wetten en verordeningen betreffende de rust-, invaliditeits- en overlevingspensioenen ten laste van de Staat, de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen of alle andere organismen of openbare diensten waarvan het personeel onderworpen is aan een bijzondere pensioenregeling getroffen bij of krachtens een wet;
35° quater     de akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering van de wetten, decreten en verordeningen betreffende de rust-, invaliditeits- en overlevingspensioenen van de leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika en der personeelsleden die zijn bedoeld in artikel 31 van het koninklijk besluit van 21 mei 1964 tot coördinatie van de wetten betreffende het personeel in Afrika;
36°     akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering der wetten en reglementen op het herstel van schade ten gevolge van arbeidsongevallen, van ongevallen overkomen op weg naar of van de arbeid, of van beroepsziekten;
36° bis     akten, vonnissen en arresten betreffende betwistingen in verband met de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de wet op de sociale reclassering van de minder-validen;
36° ter     akten, vonnissen en arresten betreffende betwistingen in verband met de oprichting en de inrichting van de ondernemingsraden, alsmede van de diensten en comités tot veiligheid, hygiëne en verfraaiing der werkplaatsen, daarin begrepen de diensten en comités opgericht in mijnen, groeven en graverijen;
37°     akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering der wetten en reglementen op de onvrijwillige werkloosheid;
37° bis     akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering der wetten en reglementen in verband met de maatschappelijke zekerheid ;
38°     akten en beslissingen betreffende het verzoek om rechtsbijstand of de betwisting er van; akten van schikking in zake uitkering tot onderhoud verleden op het bureel van bijstand;
39°     akten, vonnissen en arresten betreffende de invordering van de voorschotten van Rijkswege gedaan in uitvoering van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gerechtelijke bijstand ;
40°     akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering van de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen;
41°     akten nodig voor het huwelijk van personen wier onvermogen blijkt uit een getuigschrift van de burgemeester van hun verblijfplaats of van dezes gelastigde;
42°     akten, vonnissen en arresten betreffende procedures inzake de voogdij van minderjarigen, van personen in staat van verlengde minderjarigheid en van onbekwaamverklaarden;
43°     akten betreffende de vrijwillige erkenning van een natuurlijk kind of de ontvoogding, wanneer het onvermogen der kinderen en van hun ouders vastgesteld is overeenkomstig bovenstaand nr. 41;
44°     akten, vonnissen en arresten betreffende de verklaringen van nationaliteit of van keuze van vaderland, wanneer het onvermogen der belanghebbenden vastgesteld is overeenkomstig bovenstaand nr. 41;
45°     de akten, vonnissen en arresten betreffende betwistingen in verband met een maatregel van sociale bescherming;
46°     de akten, vonnissen en arresten, betreffende de procedure van collectieve schuldenregeling ingesteld overeenkomstig de artikelen 1675/2 tot en met 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek;
46°     de overdrachten tussen de componenten van een politieke partij zoals die zijn bepaald bij artikel 1, 1° , tweede lid, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen;
47°    de akten, vonnissen en arresten betreffende de tegemoetkomingen bedoeld in de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën;
47°    de akten, de vonnissen en arresten, betreffende het toestaan van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet, ingesteld overeenkomstig de artikelen 1337bis tot en met 1337octies van het Gerechtelijk Wetboek.

--------------------
Enig lid:
- 4° gewijzigd bij art. 33 W. 23.12.1958
     (B.S., 07.01.1959);
- 5° vervangen bij art. 14, A, W.12.07.1960
     (B.S., 09.11.1960), met ingang van 01.01.1961;
- 5° bis ingevoegd bij art. 14, B, W.12.07.1960
     (B.S., 09.11.1960), met ingang van 01.01.1961
     en gewijzigd bij art. 3 (art. 116, A),
     W.10.10.1967 (B.S., 31.10.1967);
- 6° bis ingevoegd bij art. 8, W.13.08.1947
     (B.S., 17.09.1947);
- 7° vervangen bij art. 70, W.29.03.1962
     (B.S., 17.03.1962);
- 11° opgeheven bij art. 3 (art. 116, B),
      W.10.10.1967 (B.S., 31.10.1967) en
      opnieuw opgenomen bij art. 10,
      W.10.06.2001 (B.S., 22.09.2001);
- 12° opgeheven bij art. 3 (art. 116, B),
      W.10.10.1967 (B.S., 31.10.1967) en
      opnieuw opgenomen bij art. 10,
      W.10.06.2001 (B.S., 22.09.2001);
- 13° gewijzigd bij art. 3, W.28.06.1948
      (B.S., 31.07.1948), bij art. 3 (art. 116, C),
      W.10.10.1967 (B.S., 31.10.1967),
      bij art. 74, § 1 W.15.07.1970
      (B.S., 30.07.1970) en bij art. 170, 1°,
      W.22.12.1989 (B.S., 29.12.1989),
      met ingang van 01.01.1990;
- 13° bis ingevoegd bij art. 3 (art. 116, D),
      W.10.10.1967 (B.S., 31.10.1967);
- 14° vervangen bij art. 7, § 27, W.30.04.1958
      (B.S., 10.05.1958);
- 15° vervangen bij art. 14, D, W.12.07.1960
      (B.S., 09.11.1960), met ingang van 01.01.1961;
- 16° opgeheven bij art. 3 (art. 116, E),
      W.10.10.1967 (B.S., 31.10.1967);
- 17° vervangen bij art. 57, § 1,
      W.12.07.1976 (B.S., 13.08.1976),
      toepasselijk op de schadelijke feiten
      die zich vanaf 01.01.1976 hebben voorgedaan;
- 18° vervangen bij art. 17, W.18.07.1991
      (B.S., 26.07.1991), met ingang van
      28.07.1991 (art. 1, K.B.19.07.1991
      (B.S., 26.07.1991));
- 19° en 20° opgeheven bij art. 14, F,
      W.12.07.1960 (B.S., 09.11.1960),
      met ingang van 01.01.1961;
- 22° opgeheven bij art. 14, F, W.12.07.1960
      (B.S., 09.11.1960), met ingang van
      01.01.1961;
- 23° vervangen bij art. 49, § 2, W.02.08.1963
      (B.S., 22.08.1963);
- 24° gewijzigd bij art. 3 (art. 116, F),
      W.10.10.1967 (B.S., 31.10.1967);
- 25° tot 26° bis opgeheven bij art. 14, F-G,
      W.12.07.1960 (B.S., 09.11.1960),
      met ingang van 01.01.1961;
- 27° opgeheven bij art. 170, 2°,  W.22.12.1989
      (B.S., 29.12.1989), met ingang van 01.01.1990;
- 28° opgeheven bij art. 14, H, W.12.07.1960
      (B.S., 09.11.1960), met ingang van 01.01.1961;
- 29° vervangen bij art. 30, W.23.12.1958
      (B.S., 07.01.1959) en
      gewijzigd bij art. 7, K.B. nr. 3, 24.12.1980
      (B.S., 08.01.1981) en
      bij art. 170, 3°, W.22.12.1989
      (B.S., 29.12.1989), met ingang van 01.01.1990;
- 30° en 31° opgeheven bij art. 14, H, W.12.07.1960
      (B.S., 09.11.1960), met ingang van 01.01.1961;
- 32° opgeheven bij art. 9, W.10.06.1997
      (B.S., 19.07.1997), voor de eerste maal van
      toepassing op de effecten die ter betaling
      worden aangeboden vanaf 23.09.1997
      (art. 10, K.B.15.09.1997 (B.S., 23.09.1997));
- 33° bis ingevoegd bij art. 3 (art. 116, G), W.10.10.1967
      (B.S., 31.10.1967), met ingang van 01.01.1969
      (art. 4, K.B.04.11.1968 (B.S., 13.11.1968));
- 35° bis ingevoegd bij art. 26, § 1, K.B. nr. 38,
      27.07.1967 (B.S., 29.07.1967);
- 35° ter en 35° quater ingevoegd bij art. 1,
      W.24.02.1965 (B.S., 20.03.1965);
- 36° vervangen bij art. 8, W.13.08.1947
      (B.S., 17.09.1947);
- 36° bis en 36° ter ingevoegd bij art. 3 (art. 116, H-I)
      W.10.10.1967 (B.S., 31.10.1967);
- 37° bis ingevoegd bij art. 30, W.23.12.1958
      (B.S., 07.01.1959) en gewijzigd bij art. 3 (art. 116, J),
      W.10.10.1967 (B.S., 31.10.1967);
- 39° gewijzigd bij art. 3, (art. 116, L) W.10.10.1967
      (B.S., 31.10.1967), met ingang van 01.01.1969
      (art. 4, K.B.04.11.1968 (B.S., 13.11.1968));
- 40° gewijzigd bij art. 3 (116 M), W.10.10.1967
      (B.S., 31.10.1967);
      vervangen bij art. 20, W. 12.05.1971 (B.S., 26.05.1971);
- 42° vervangen bij art. 14, I, W.12.07.1960
      (B.S., 09.11.1960), met ingang van 01.01.1961;
      vervangen bij art. 85, W.29.04.2001
      (B.S., 31.05.2001), met ingang van 01.08.2001;
- 45° ingevoegd bij art. 36 W.02.02.1994 (B.S., 17.09.1994);
- 46° (feitelijk eerste) ingevoegd bij art. 16,
      W.05.07.1998 (B.S., 31.07.1998), met ingang van 01.01.1999;
- 46° (feitelijk tweede) ingevoegd bij art. 16, W.19.11.1998
      (B.S., 10.12.1998), met ingang van 11.12.1998;
- 47° ingevoegd bij art. 28, § 1, W.21.02.2003 (B.S. 28.03.2003), met
      ingang van 01.06.2004;
      ingevoegd bij art. 82, W 24.03.2003
      (B.S. 02.05.2003), met ingang van 01.01.2004..