Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Hoofdstuk VII : Vrijstelling van de formaliteit der registratie

Artikel 163

De bij voorgaand artikel ingevoerde vrijstelling is niet toepasselijk op de in dit artikel opgesomde akten, vonnissen en arresten, in zover zij tot bewijs van een overeenkomst strekken voorzien in artikel 19, 2°.

Zij is niet van toepassing op andere dan gerechtelijke akten, in zover zij tot bewijs van een in artikel 19, 3° of 5°, bedoelde overeenkomst strekken.

Tenzij er anders over beschikt wordt, is ze niet van toepassing op :

a) processen-verbaal van verkoop van in beslag genomen roerende of onroerende goederen en alle nakomende handelingen welke derde verkrijgers aanbelangen;

b) processen-verbaal van rangregeling en van verdeling bij aandelen.

--------------------
Art. 163: Gewijzigd bij art. 33, W 23.12.1958  (B.S., 07.01.1959)
en bij  art. 16, W 14.04.1965 (B.S., 24.04.1965).