Begunstigden van de vrijstelling van successierechten op de gezinswoning

Bij nalatenschappen die zijn opgegevallen vanaf 1 januari 2007 worden geen successierechten meer geheven op de gezinswoning in hoofde van de langstlevende echtgenoot of samenwonende. Artikel 48 Vl. W. Succ. werd aangepast.

De langstlevende echtgenoot of samenwonende is:

- de echtgeno(o)t(e) van de erflater

- de wettelijk samenwonende partner van de erflater: (Wettelijke samenwoning: artikel 1475)
Bij feitelijke scheiding blijft de vrijstelling behouden.

- de feitelijk samenwonende partner van de erflater: Drie jaren ononderbroken samenwoning is vereist. De inschrijving in het bevolkingsregister is een weerlegbaar vermoeden van feitelijke samenwoning.
Uitzondering wordt ook gemaakt voor situaties waarbij het samenwonen door overmacht onmogelijk is gemaakt (opname in een rusthuis).


Uitzondering voor afstammelingen (of daarmee gelijkgesteld)
als de (wettelijk/feitelijk) samenwonende die een aandeel verkrijgt in die gezinswoning
hetzij een bloedverwant in de rechte lijn van de erflater is,
hetzij een rechtverkrijgende is die voor de toepassing van het tarief met een rechtverkrijgende in de rechte lijn wordt gelijkgesteld.

Erfrecht

Wie erft de gezinswoning?
e-notaris.be
Vlaamse successierechten 2007: topics - dialogen - clausule