income tax
Wetboek van de inkomstenbelastingen : Titel II. Personenbelasting (art. 3 - 178)
Hoofdstuk II : Grondslag van de belasting: Afdeling VI : Aftrekbare bestedingen:

A. Algemeen

Artikel 104 WIB inkomsten 2007:

Binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 107 tot 116, worden van het totale netto-inkomen de volgende bestedingen afgetrokken, in zover zij in het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald :

1° 80 pct. van de onderhoudsuitkeringen die de belastingplichtige regelmatig heeft betaald aan personen die niet deel uitmaken van zijn gezin, wanneer ze zijn betaald ter uitvoering van een verplichting op grond van het Burgerlijk of het Gerechtelijk Wetboek of van de wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning, zomede 80 pct. van de kapitalen die zulke uitkeringen vervangen;

2° 80 pct. van de uitkeringen of de aanvullende uitkeringen die de belastingplichtige verschuldigd is volgens de voorwaarden bepaald in 1°, doch die na het belastbare tijdperk waarop zij betrekking hebben betaald worden ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing waarbij het bedrag ervan met terugwerkende kracht wordt vastgesteld of verhoogd. Evenwel zijn de uitkeringen betaald voor de kinderen voor welke voor een vorig aanslagjaar artikel 132bis werd toegepast, niet aftrekbaar.

3° giften in geld :

   a) aan Belgische universiteiten of universitaire centra, aan instellingen die met universiteiten zijn gelijkgesteld krachtens de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens ;

    b) aan koninklijke academiën, aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, aan het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek - Vlaanderen, aan het « Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS », zomede aan instellingen voor wetenschappelijk onderzoek die erkend zijn door de Minister van Financiën en door de Minister tot wiens bevoegdheid het beleid en de programmatie inzake wetenschap behoren, uitgezonderd de instellingen die rechtstreeks verbonden zijn met een politieke partij of lijst ;

   c) aan openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;

   d) aan culturele instellingen waarvan het invloedsgebied één van de gemeenschappen of het gehele land bestrijkt en die door de Koning erkend zijn (...) ;

   e) aan instellingen die de oorlogsslachtoffers, de minder-validen, de bejaarden, de beschermde minderjarigen of de behoeftigen bijstaan en die, na advies van de raadgevende instellingen van de Staat of van de Gemeenschappen tot wiens bevoegdheid die bijstand behoort, worden erkend door de bevoegde organen van de Staat of van de Gemeenschappen waaronder die instellingen ressorteren en, voor de toepassing van de belastingwet, door de Minister van Financiën ;

   f) aan het Rode Kruis van België, aan de Koning Boudewijnstichting, aan het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen - België - Stichting naar Belgisch recht en aan het Paleis voor Schone Kunsten;

   g) aan de Nationale Kas voor Rampenschade ten bate van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen of van het Nationaal Fonds voor Landbouwrampen, aan de provinciale rampenfondsen, evenals aan instellingen voor hulpverlening aan slachtoffers van rampen die de toepassing rechtvaardigen van de wet betreffende het herstel van schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, en die hiertoe zijn erkend door de Minister van Financiën ;

   h) aan beschutte werkplaatsen die, ter uitvoering van de wetgeving betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, opgericht of erkend zijn door de gewestregering of door de bevoegde instelling ;

   i) aan instellingen die zich bezighouden met het natuurbehoud of de bescherming van het leefmilieu en die als dusdanig erkend zijn door de Minister van Financiën en de Minister tot wiens bevoegdheid het leefmilieu behoort ;

  j) aan instellingen die het behoud of de zorg voor monumenten en landschappen ten doel hebben, waarvan het invloedsgebied het gehele land, één van de gewesten of de Duitstalige Gemeenschap bestrijkt en die door de Koning erkend zijn;

  k) aan VZW's waarvan het doel erin bestaat dierenasielen te beheren, die de erkenning hebben gekregen bedoeld in artikel 5 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en die voldoen aan de voorwaarden door de Koning vastgesteld op voorstel van de minister van Financiën.

  l) aan instellingen die zich bezig houden met duurzame ontwikkeling in de zin van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en die als dusdanig erkend zijn door de Minister van Financiën en de Minister tot wiens bevoegdheid de Duurzame Ontwikkeling behoort,

   4° giften in geld aan instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden die als dusdanig erkend zijn door de Minister van Financiën en door de Minister tot wiens bevoegdheid de ontwikkelingssamenwerking behoort ;

   4°bis giften in geld aan door de Minister van Financiën en door de Minister van Buitenlandse zaken erkende verenigingen en instellingen die hulp verlenen aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen;

   4°ter giften voorzien in artikel 10, 1°, van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis;

   5° giften aan Rijksmusea en, op voorwaarde dat de giften voor hun musea worden bestemd, giften aan Gemeenschappen en Gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn :

   a) ofwel in geld ;

   b) ofwel in de vorm van kunstwerken waarvan de minister van Financiën overeenkomstig artikel 111 erkent dat zij behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten.

   6° 50 pct. van de bezoldigingen betaald of toegekend aan een huisbediende met inbegrip van de op die bezoldigingen verschuldigde wettelijke sociale bijdragen ;

   7° uitgaven voor de oppas van één of meer kinderen :

    - ofwel ten laste van de belastingplichtige;

    - ofwel voor wie aan de belastingplichtige bij toepassing van artikel 132bis de helft van de toeslagen op de belastingvrije som bedoeld in artikel 132, eerste lid, 1° tot 5°, wordt toegekend;

   8° de helft tot ten hoogste 32.530,00 EUR (basisbedrag 25.000 EUR) van het niet door subsidies gedekte gedeelte van de uitgaven die de eigenaar van niet verhuurde gebouwde onroerende goederen, delen van gebouwde onroerende goederen of landschappen die zijn beschermd overeenkomstig de wetgeving op het behoud van Monumenten en Landschappen, heeft gedaan voor het onderhoud en de restauratie ervan, voor zover die onroerende goederen, delen van onroerende goederen of landschappen, voor het publiek toegankelijk zijn ; de Koning bepaalt de wijze van uitvoering van deze bepaling en inzonderheid wat, voor de toepassing van de belastingwet, wordt verstaan onder "voor het publiek toegankelijk zijn" ;

   9° interesten en betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening die specifiek is gesloten om een in artikel 12, § 3, bedoelde enige woning te verwerven of te behouden, en bijdragen van een aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood die de belastingplichtige tot uitvoering van een individueel gesloten levensverzekeringscontract definitief heeft betaald voor het vestigen van een rente of van een kapitaal bij leven of bij overlijden en dat uitsluitend dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een dergelijke hypothecaire lening.

   10° ...

   11° ...

----------------------------------------
Art. 104 :
    

    *
      art. 104, 1°, 2° en 7°, is van toepassing vanaf aanslagjaar 2008. (Art. 277, 1°, 2° en 5°, W 27.12.2006) B.S. 28.12.2006
        
    *
      art. 104, 3°, h), is van toepassing vanaf 07.01.2007. (Art. 277, 4°, W 27.12.2006) B.S. 28.12.2006
        
    *
      art. 104, 3°, b), is van toepassing op de giften die vanaf 01.01.2007 worden gedaan. (Art. 277, 3°, W 27.12.2006) B.S. 28.12.2006 en (Art. 134, W 25.04.2007) B.S. 08.05.2007
        
    *
      art. 104, 3°, f) is van toepassing op de giften die vanaf 01.01.2006 worden gedaan. (Art. 95, W 27.12.2005) B.S. 30.12.2005
        
    *
      art. 104, 1°, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2006. (Art. 169, 1°, W 27.12.2004) B.S. 30.12.2005
       
    *
      art. 104, 3°, is van toepassing op de giften gestort vanaf 01.01.2005. (Art. 2, W 16.11.2004) B.S. 30.11.2004. Art. 104, 9° is van toepassing op de hypothecaire leningen die vanaf 01.01.2005 zijn gesloten voor het verwerven of behouden van de woning die is bedoeld in artikel 104, 9°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het door artikel 394 van de programmawet dd. 27.12.2004 is gewijzigd, en de levensverzekeringscontracten die uitsluitend dienen voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een dergelijke hypothecaire lening. (Art. 394, W 27.12.2004) B.S. 31.12.2004 en (Art. 169, 2°, W 27.12.2005) B.S. 30.12.2005
      [De oude tekst van artikel 104, zoals die bestond alvorens te zijn gewijzigd door de programmawet dd. 27.12.2004, blijft van toepassing op hypothecaire leningen of levensverzekeringscontracten die voldoen aan de overgangsbepalingen van art. 526 WIB 92.]

          
    *
      art. 104, 3°, is van toepassing vanaf 31.12.2003. (Art. 283, W 22.12.2003) B.S. 31.12.2003
           
    *
      art. 104, 5°, b, is van toepassing vanaf 10.09.2003. (Art. 4, W 21.06.2001) B.S. 05.07.2001 en (Art. 32, W 26.08.2003) B.S. 10.09.2003
        
    *
      Met ingang van het aanslagjaar 2002 wordt het in dit artikel opgenomen bedrag in euro uitgedrukt. (Art. 1, KB 20.07.2000) B.S. 30.08.2000 en (Art. 42, 5°, KB 13.07.2001) B.S. 11.08.2001
        
    *
      art. 104, 7°, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2001. (Art. 2, W 23.03.2001) B.S. 12.05.2001
        
    *
      art. 104, 3°, j), is van toepassing op de giften gestort vanaf 01.01.2000. (Art. 2, W 21.04.1999) B.S. 11.05.1999
        
    *
      art. 104, 4°ter, is van toepassing vanaf 11.12.1999. (Art. 11, W 03.12.1999) B.S. 11.12.1999
        
    *
      art. 104, 1° en 2°, is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2000. (Art. 2, W 04.05.1999) B.S. 04.06.1999
        
    *
      art. 104, 3°, f), is van toepassing op de giften gedaan vanaf 01.01.1999. (Art. 2, W 01.03.1999) B.S. 14.04.1999
        
    *
      art. 104, 3°, b) en d), is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1999. (Art. 2, W 12.06.1998 Art. 11, W 22.12.1998) B.S. 26.09.1998
        
    *
      art. 104, 8°, is van toepassing vanaf het aanslagjaar 1998. (Art. 2, W 04.06.1997 Art. 48, W 04.05.1999) B.S. 30.07.1997
        
    *
      art. 104, 3°, j), is van toepassing vanaf 01.01.1997. (Art. 11, W 22.12.1998) B.S. 15.01.1999
        
    *
      art. 104, 3°, i), is van toepassing vanaf 14.06.1996. (Art. 2, W 02.04.1996) B.S. 04.06.1996
        
    *
      art. 104, 4°bis, is van toepassing vanaf 10.04.1995. (Art. 1, W 22.02.1995) B.S. 31.03.1995
        
    *
      art. 104, 3°, b), is van toepassing met ingang van 01.01.1995. (Art. 11, W 22.12.1998) B.S. 15.01.1999
        
    *
      art. 104, 1e lid, 3°, c, en 5°, inleidende zin, is van toepassing met ingang van 26.07.1994. (Art. 16, W 06.07.1994) B.S. 16.07.1994
        
    *
      art. 104, 1e lid, 11°, en 2e lid, wordt opgeheven met ingang van het aanslagjaar 1995. (Art. 16, W 06.07.1994) B.S. 16.07.1994
        
    *
      art. 104, 1e lid, 3°, i), wordt opgeheven met ingang van 01.01.1993. (Art. 18, W 18.06.1993) B.S. 07.08.1993
        
    *
      art. 104, 1e lid, inleidende zin, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1993. Art. 104, 1e, 10°, wordt opgeheven met ingang van het aanslagjaar 1993. (Art. 81, W 28.12.1992) B.S. 31.12.1992
        
    *
      art. 104 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 71, WIB Art. 72, WIB Art. 15, W 07.12.1988 art. 16, W 07.12.1988 art. 16, W 06.07.1994 art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992

KB/WIB 92:      55
Com.IB 92:     104