Wetboek van de inkomstenbelastingen

Titel II : Personenbelasting - Hoofdstuk III : Berekening van de belasting

Afdeling 1. Gewoon stelsel van aanslag

Onderafdeling 1. Belastingtarief (art. 130)

Onderafdeling 2. Belastingvrije som (art. 131 - 145)

Onderafdeling 2bis. Vermindering voor het lange termijnsparen (art. 1451 - 14516bis)

Onderafdeling 2ter. Verhoogde vermindering voor het bouwsparen (art. 14517 - 14520)

Onderafdeling 2quater. Vermindering voor uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en voor prestaties betaald met dienstencheques (art. 14521 - 14523)

Onderafdeling 2quinquies. Vermindering voor energiebesparende uitgaven (art. 145/24)

Onderafdeling IIsexies. Vermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid (art. 14525 - 14525)

Onderafdeling IIsepties. Vermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Kringloopfonds – Terugname van de vermindering (art. 14526)

Onderafdeling IIocties. Vermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Startersfonds – Terugname van de vermindering (art. 14527)

Onderafdeling IInonies. Vermindering voor uitgaven voor de verwerving van een voertuig met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per kilometer (art. 14528)

Onderafdeling IIdecies. Vermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Fonds ter reductie van de globale energiekost - Terugname van de vermindering (art. 14529)

Onderafdeling 3. Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten (art. 146 - 154)

Onderafdeling IIIbis. Vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag (art. 154bis)

Onderafdeling 4. Vermindering voor inkomsten uit het buitenland (art. 155 - 156)

Onderafdeling 5. Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht