Wetboek van de inkomstenbelastingen

Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen

Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering

Afdeling I : Door sommige belastingschuldigen te stellen waarborg

Afdeling II : Voorrecht van de Schatkist

Artikel 422 Voor de invordering van de directe belastingen en van de voorheffingen in hoofdsom en opcentiemen, van de interesten en van de kosten, heeft de Openbare Schatkist een algemeen voorrecht op de inkomsten en op de roerende goederen van alle aard van de belastingschuldige, met uitzondering van schepen en vaartuigen.

Het voorrecht bezwaart insgelijks de inkomsten en de roerende goederen van de echtgenoot en van de kinderen van de belastingschuldige in de mate dat de invordering van de aanslagen kan worden vervolgd op de bewuste inkomsten en goederen.

Afdeling III : Wettelijke hypotheek

Artikel 425 De directe belastingen en de voorheffingen in hoofdsom en opcentiemen, de interesten en de kosten zijn gewaarborgd door een wettelijke hypotheek op al de aan de belastingschuldige toebehorende goederen, die in België gelegen en daarvoor vatbaar zijn.

De hypotheek bezwaart eveneens de goederen van de echtgenoot en van de kinderen van de belastingschuldige in de mate dat de invordering der aanslagen op de vermelde goederen mag vervolgd worden.

Afdeling IV : Aansprakelijkheid en plichten van sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen

Artikel 433 §1. De notarissen die gevorderd zijn om een akte op te maken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, van een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft, zijn persoonlijk aansprakelijk voor de betaling der belastingen en bijbehoren die tot een hypothecaire inschrijving aanleiding kunnen geven, indien zij in de hierna bepaalde voorwaarden er niet de ontvanger der belastingen in wiens ambtsgebied de eigenaar of de vruchtgebruiker van het goed zijn woonplaats of zijn hoofdinrichting heeft en daarenboven zo het om een onroerend goed gaat, de ontvanger der belastingen in wiens ambtsgebied dat goed gelegen is van verwittigen.

Het bericht moet in tweevoud worden opgemaakt en bij een ter post aangetekende brief verzonden te worden.

Indien de akte waarvan sprake niet verleden wordt binnen drie maanden te rekenen van de verzending van het bericht, wordt het als niet bestaande beschouwd.

Art. 442bis : Vlaanderen

Afdeling V : Verplichtingen van kredietinstellingen of -inrichtingen

2747.com / law / Fiscaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht