Wetboek van de inkomstenbelastingen  : Titel II : Personenbelasting : Hoofdstuk III : Berekening van de belasting : Afdeling 1. Gewoon stelsel van aanslag (art. 130 - 168)

Afdeling 2. Bijzondere stelsels van aanslag (art. 169 - 174)

Artikel 171: In afwijking van de artikelen 130 tot 168, zijn afzonderlijk belastbaar, behalve wanneer de aldus berekende belasting, vermeerderd met de belasting betreffende de andere inkomsten, meer bedraagt dan die welke zou voortvloeien uit de toepassing van de evenvermelde artikelen op het geheel van de belastbare inkomsten :

1° tegen een aanslagvoet van 33 pct. :

2° tegen een aanslagvoet van 10 pct.:

2°bis tegen een aanslagvoet van 15 pct.:

3° tegen een aanslagvoet van 25 pct., ..

3°bis tegen een aanslagvoet van 20 pct., ...

3°ter tegen een aanslagvoet van 10, 15, 20 of 25 %,

4° tegen een aanslagvoet van 16,5 pct. :

5° tegen de gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad :

6° tegen de aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de andere belastbare inkomsten :

7° tegen een aanslagvoet van 10,38 pct. :