Successierechten in Belgie

Vestiging van de rechten

Successierecht, Recht van overgang bij overlijden, Schenkingen binnen 3 jaar voor het overlijden, Bedingen ten behoeve van een derde, Overdrachten ten bezwarende titel, aanwijzende akten waarbij de erflater een levenslang recht bedingt of voorbehoudt, Ongelijke verdeling huwelijksgemeenschap

 

Belastbaar actief

Vergoedingsrekeningen, Goederen onderworpen aan de successiebelasting in het buitenland

 

Waardering van het belastbaar actief

Verkoopwaarde, voorafgaande schatting, vruchtgebruik en blote eigendom

 

Passief

Bestaande schulden, begrafeniskosten, bewijs, Bedekt legaat, verklaring van schuldeiser

 

Aangifte van nalatenschap

aangiftetermijn, vorm en inhoud van de aangifte,

 

Tarief der rechten

3 procent, 9 procent, 27 procent, 45 procent, 55 procent, 65 procent, 80 procent

 

Vrijstellingen en verminderingen

 

 

Verevening van de rechten

 

 

Betaling van rechten en boeten

 

 

Waarborgen van de staat

Wettelijke hypotheek,

 

Verplichtingen van derden

Mededelingsplicht, verhuurders van brandkasten, gemeenten, beroepsverzekeraars

 

Bewijsmiddelen

Wettelijke vermoedens, controleschatting

 

Strafbepalingen

 

 

Teruggave van rechten

 

 

Verjaring

2 jaar, 5 jaar, 10, jaar, 20 jaar, 30 jaar

 

Vervolgingen en gedingen

 

 

Door de ontvangers te verstrekken inlichtingen

 

 

Taks tot vergoeding van de successierechten


Ingevolge de bijzondere wet van 13 juli 2001 zijn de successierechten een gewestelijke belasting geworden: Vlaanderen, Brussel, Wallonie. Het localisatiecriterium is de fiscale woonplaats van de overledene (waar bij het langst gewoond heeft gedurende de laatste 5 jaren voor zijn overlijden).

 

2747.com / law / tax / inheritance tax

contact

Familiaal vermogensrecht

Schenkingen (estate planning)

Registratierechten

Burgerlijk Recht

Fiscaal recht

Testamenten

Successierechten

Bij het overlijden van een Belgisch rijksinwoner, moeten zijn erfgenamen in Belgie in 2005 een aangifte van nalatenschap indienen, die een opgave bevat van het wereldwijd vermogen van de overlenene.

Maar ook de erfgenamen van niet-rijksinwoners kunnen belasting verschuldig zijn bij het overlijden, met name wanneer een niet-rijksinwoner onroerend bezit heeft in Belgie.

Waar ook ter wereld de erfgenamen zelf wonen speelt geen rol.