income tax
Wetboek van de inkomstenbelastingen : Titel II. Personenbelasting (art. 3 - 178)
Hoofdstuk II : Grondslag van de belasting : Afdeling II. Inkomen van onroerende goederen

Onderafdeling III : Vaststelling van het netto-inkomen

....
Artikel 14 WIB voor inkomsten 2007:

Van de inkomsten van onroerende goederen worden afgetrokken mits zij in het belastbare tijdperk zijn betaald of gedragen :

   1° de interest uit hoofde van schulden, met inbegrip van de schulden die betrekking hebben op de in artikel 12, § 3, vermelde woning en die niet zijn bedoeld in artikel 104, 9° , die specifiek zijn aangegaan om die goederen of die in artikel 12, § 3 , bedoelde woning te verwerven of te behouden met dien verstande dat interest betreffende een schuld die voor één enkel onroerend goed is aangegaan, van het totale bedrag van de onroerende inkomsten kan worden afgetrokken;

    2° de termijnen en de waarde van ermee gelijkgestelde lasten met betrekking tot de aanschaffing van een recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende rechten, met uitsluiting van de in artikel 10, § 2, vermelde rechten van gebruik.

   Het totale bedrag van de in het eerste lid vermelde aftrekken is beperkt tot het overeenkomstig de artikelen 7 tot 13 bepaalde onroerend inkomen.

   Deze aftrekken worden evenredig afgetrokken van de inkomsten van onroerende goederen.

   Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd en de in het eerste lid vermelde aftrekken van de ene belastingplichtige groter zijn dan zijn inkomsten van onroerende goederen, wordt het saldo aangerekend op de inkomsten van de onroerende goederen van de andere belastingplichtige.


----------------------------------------
Art. 14 :
   

    *

      art. 14 is van toepassing met ingang van aanslagjaar 2006. (Art. 388, W 27.12.2004) B.S. 31.12.2004
      [De oude tekst van artikel 14, zoals die bestond alvorens te zijn gewijzigd door de programmawet dd. 27.12.2004, blijft van toepassing op het kadastraal inkomen voor zover voldaan wordt aan de overgangsbepalingen van art. 526 , WIB 92.] 
    *
      art. 14, laatste lid, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2005. (Art. 4, W 10.08.2001) B.S. 20.09.2001
         
    *
      art. 14 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1995. (Art. 4, W 06.07.1994) B.S. 16.07.1994
       
    *
      art. 14 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 9, W 07.12.1988 Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992