inkomstenbelasting
Wetboek van inkomstenbelasting anno 2006:
Titel II - Personenbelasting
Hoofdstuk II - Grondslag van de belasting
Afdeling VI : Aftrekbare bestedingen

A. Algemeen
Artikel 104
   Binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 107 tot 116, worden van het totale netto-inkomen de volgende bestedingen afgetrokken, in zover zij in het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald :
...
interesten en betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening die specifiek is gesloten om een in artikel 12, § 3, bedoelde enige woning te verwerven of te behouden, en bijdragen van een aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood die de belastingplichtige tot uitvoering van een individueel gesloten levensverzekeringscontract definitief heeft betaald voor het vestigen van een rente of van een kapitaal bij leven of bij overlijden en dat uitsluitend dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een dergelijke hypothecaire lening.E. Aftrek voor enige woning
Artikel 115
§ 1 De in artikel 104, 9°, vermelde bestedingen zijn aftrekbaar onder de volgende voorwaarden :