Wetboek der registratierechten - 9. Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten:

Afdeling I : Vermeldingen op te nemen in bepaalde akten

Artikel 170
Wanneer, in een andere dan een vonnis of arrest aan de formaliteit onderworpen authentieke akte, melding wordt gemaakt van een onderhandse akte of van een buitenslands verleden akte vallende in de termen van artikel 19, 2° of 3° , moet die authentieke akte afschrift van de vermelding der registratie van bedoelde akte bevatten.

Indien die akte niet geregistreerd werd, dan wordt daarvan in de authentieke akte melding gemaakt.

Alle overtreding van dit artikel wordt gestraft met een boete van 25 EUR ten laste van de werkende ambtenaar of openbare officier.

Artikel 170bis
In geval van een schenking moet de notaris in de akte een verklaring van de schenker opnemen die vermelding inhoudt van het adres en de datum en duur van de vestiging van de verschillende fiscale woonplaatsen die de schenker gehad heeft in de periode van vijf jaar voorafgaand van de datum van de schenking.

In geval van weigering de verklaring te doen of bij onjuiste of onvolledige verklaring verbeurt de schenker een boete ten bijdrage van tweemaal de aanvullende rechten.

De notaris die nagelaten heeft de schenker te vragen de verklaring te doen, verbeurt een boete van 25 EUR.


Artikel 171
Alle expedities, afschriften van of uittreksels uit een burgerlijke of gerechtelijke authentieke akte die aan de formaliteit onderworpen is of die in artikel 8bis bedoeld is, moeten, op straf van een boete van 25 EUR , een afschrift van de vermelding van de registratie of van de vermelding voorzien in het tweede lid van artikel 8 bevatten.

Art. 172