Wetboek der registratierechten - 9. Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten:

Afdeling I : Vermeldingen op te nemen in bepaalde akten

Wetsgeschiedenis:

Artikel 170

Wanneer, in een andere dan een vonnis of arrest aan de formaliteit onderworpen authentieke akte, melding wordt gemaakt van een onderhandse akte of van een buitenslands verleden akte vallende in de termen van artikel 19, 2° of 3° , moet die authentieke akte afschrift van de vermelding der registratie van bedoelde akte bevatten.

Indien die akte niet geregistreerd werd, dan wordt daarvan in de authentieke akte melding gemaakt.

Alle overtreding van dit artikel wordt gestraft met een boete van 25 EUR ten laste van de werkende ambtenaar of openbare officier.

--------------------
Art. 170 : Gewijzigd bij art. 1, W.14.08.1947
           (B.S., 17.09.1947),
           bij art. 14, K.B.12.12.1996
           (B.S., 31.12.1996) en
           bij art. 172 W.22.12.1989
           (B.S., 29.12.1989), met ingang van
           01.01.1990, zelf bekrachtigd
           bij art. 2, 4° W.13.06.1997
           (B.S., 19.06.1997);
           gewijzigd bij art. 70, W.22.12.1998
           (B.S., 15.01.1999), met ingang van
           01.04.1999 (art. 80, § 31)
           en bij art. 2, 11, K.B.20.07.2000
           (B.S., 30.08.2000), met ingang van
           01.01.2002,
           zelf gewijzigd bij art. 42, 5°,
           K.B. 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001), 
           met ingang van 01.01.2002.

Artikel 170bis

In geval van een schenking moet de notaris in de akte een verklaring van de schenker opnemen die vermelding inhoudt van het adres en de datum en duur van de vestiging van de verschillende fiscale woonplaatsen die de schenker gehad heeft in de periode van vijf jaar voorafgaand van de datum van de schenking.

In geval van weigering de verklaring te doen of bij onjuiste of onvolledige verklaring verbeurt de schenker een boete ten bijdrage van tweemaal de aanvullende rechten.

De notaris die nagelaten heeft de schenker te vragen de verklaring te doen, verbeurt een boete van 25 EUR.

--------------------
Art. 170bis : ingevoegd bij art. 6, W.07.03.2002 (B.S.19.03.2002)
              uitwerking met ingang van 01.01.2002.

Artikel 171