Wetboek registratierechten: Hoofdstuk VIIIDiverse bepalingen betreffende de vereffening van de rechten
....
Artikel 168

Wanneer de sommen en waarden of andere ter vereffening van de belasting noodzakelijke gegevens niet voldoende uitgedrukt zijn in een ter formaliteit aangeboden akte, zijn de partijen of de werkende openbare officier, in hun naam, er toe gehouden daarin, vóór de registratie, te voorzien door een aanvullende verklaring, gewaarmerkt en ondertekend onderaan de akte.

Wanneer een zelfde overeenkomst meteen op in België gelegen onroerende goederen en op andere goederen slaat, moet de overeengekomen waarde of, in voorkomend geval, de verkoopwaarde van de goederen van elkeen der categorieën, zelfs indien het tarief van de belasting niet verschilt naar gelang van de aard van de goederen, afzonderlijk aangeduid worden, hetzij in de akte, hetzij in een door de partijen of, in hun naam, door de werkende notaris vóór de registratie gewaarmerkte en ondertekende verklaring onderaan op de akte.

Indien de bepaling van de belastbare grondslag geheel of gedeeltelijk van de schatting van een levenslang recht afhangt, moet de verklaring naam, voornamen, woonplaats, plaats en datum van geboorte van de beneficianten van dit levenslang recht vervatten.

Wetsgeschiedenis -