Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten : Vaststelling van de rechten: Schenkingen

Algemene bepalingen (Vlaams Gewest)

....
Artikel 138/1 anno 2006 in het Vlaamse Gewest:

Ongeacht of zij verplicht registreerbaar zijn dan wel vrijwillig tot de formaliteit worden aangeboden, moeten de akten van schenking van onroerende goederen vermelding houden of er reeds tussen dezelfde partijen één of meer schenkingen van onroerende goederen zijn voorgekomen welke vastgesteld werden door akten die dagtekenen van minder dan drie jaar vóór de datum der nieuwe schenking en vóór dezelfde datum geregistreerd werden of verplicht registreerbaar geworden zijn.

Zo ja, moeten zij de datum dier akten vermelden, zomede de grondslag waarop de belasting werd of dient geheven.

De in dit artikel voorziene opgaven en vermeldingen mogen gedaan worden onderaan de akte in een verklaring vóór de registratie ondertekend en echt bevestigd door de begiftigde of, in zijn naam, door de werkende notaris.

Indien bewuste opgaven en vermeldingen ontbreken of indien zij onjuist of onvolledig zijn, verbeuren de partijen ondeelbaar een geldboete ten bedrage van het ontdoken recht, zonder dat ze lager dan 25 EUR mag zijn.

Wetsgeschiedenis -  De fiscale rol van de notaris