De fiscale rol van de notaris: De notaris als spontane informant van de fiscus:

Het inlassen van bepaalde vermeldingen inzake BTW

Mededeling van de hoedanigheid van BTW-belastingplichtige
bij een akte houdende hypotheekstelling of vervreemding van een voor hypotheek vatbaar goed

De notaris moet aan zijn client de vraag stellen of hij BTW-plichtige is.

Indien de client BTW-plichtige is, zal de notaris het bericht voorzien in artikel 93ter W BTW verzenden.

Artikel 93ter par. 2 WBTW voorziet volgende verplichtingen voor de notaris:
1. De notaris moet voorlezing geven van artikel 62 par. 2 WBTW en artikel 73 WBTW.
2. De notaris moet in zijn akte melding maken van de voorlezing en het atwoord van de client.
Sancties

Artikel 62 per. 2 WBTW legt aan de BTW-plichtingen op om hun hoedanigheid kenbaar te maken aan de notaris.