law : tax : merger
Notarieel fiscaal recht

Het registratierecht op de overgang van een onroerend goed in geval van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Vennootschapsrechtelijke analyse - Gevolgen op het vlak van de registratierechten

De geruisloze fusie heeft ingevolge artikel 682 W. Venn. onder andere als rechtsgevolg dat het gehele vermogen van de ontbonden vennootschap overgaat op de verkrijgende vennootschap.

Deze overgang van vermogen moet fiscaal neutraal gebeuren.

De fusie is een vereenvoudigde manier om vennootschappen te herstructureren. Indien men alle vermogensbestanddelen van een vennootschap apart zou moeten overdragen, zou de herstructurering veel te ingewikkeld worden.

Bovendien moet de herstructurering van vennootschappen fiscaal neutraal kunnen gebeuren. Belastingen mogen de vorming van efficiente economische structuren niet in de weg staan.

Business law