Notarieel fiscaal recht

1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007

Het opstellen van notarieke akten

Boek IVDeel XI. Het fiscaal recht: Registratierechten - Inkomstenbelastingen - Belasting over de toegevoegde waarde

Tijdschrift voor notarissen
Themanummer: de nieuwe verminderde registratierechten bij aankoop van een onroerend goed in het Vlaams Gewest (decreet 1 februari 2002) - Verkoopsovereenkomst aangegaan onder opschortende voorwaarde van tijdige betaling is een verbintenis met tijdsbepaling: registratierechten verschuldigd - Internationale nalatenschappen: internationaal-privaatrechtelijke en successierechtelijke analyse (deel 2) - Vergissing in de waardering van activa die tot de nalatenschap behoren

Notarieel fiscaal maandblad
Registratierechten op overdracht onder bezwarende titel van eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen in het Vlaamse Gewest. Decreet goedgekeurd op 16 januari 2002 - Enkele algemeenheden inzake successieplanning - Regelmatigheid van de betaling en behoeftigheid van de onderhoudsgerechtigde als voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsuitkeringen - De civiel- en fiscaalrechtelijke grenzen van schenkingen met voorbehoud van quasi vruchtgebruik

Waarvan akte
Fiscale en vermogensrechtelijke aspecten van (particuliere) hypothecaire leningen - Fiscale aspecten van hypothecair krediet: de afschaffing van de verplichte schuldsaldoverzekering

Leuvense notariele geschriften
Een terugblik op 5 jaar registratierecht voor de notariele praktijk - Actualiteit izake directe belastingen

Examenvragen (kandidaat-notaris)
Inzake registratierechten: 20012002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - Inzake successierechten: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006