Notarieel fiscaal recht

1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Grondige studie van het registratie- en successierecht
- Registratierecht: algemeen deel - bijzonder deel (2006)
- Successierecht: Plicht tot indiening van een aangifte van nalatenschap - Opstelling van de aangifte van nalatenschap - Indiening van een nieuwe aangifte - Bijzondere gevallen van berekening, vrijstelling of vermindering van successierecht

Notarieel fiscaal maandblad
Het registratierecht op de overgang van een onroerend goed in geval van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - Omtrent schenking van aandelen op naam via het register van aandelen - Interestaftrek en belastingvermindering: een stand van zaken

Nieuwsbrief notariaat
De nieuwe rulingpraktijk: middel tot grotere rechtszekerheid - Schenkingsrechten en successierechten langsheen de drie gewesten - Fiscale notificaties: een rollenspel - Gratis toevallen van opstellen bij einde opstalrecht niet uitgesloten - Registratierechten: administratieve circulaire: tolerantie verlaagd tarief bescheiden woning en onroerend bezit nader toegelicht - Registratierecht: klein beschrijf: voorwaarde woningbezit op de korrel genomen - Verkoop vorige woning en aankoop nieuwe woning binnen een kort tijdsbestek -  De registratierechten op overdrachten ten bezwarende titel van onroerende goederen of verkooprechten langsheen de gewesten - Schenking voorwaarde echtscheiding: toch tarief "echtgenoten"? - Bijkomende aankoopkosten grond - Beding van aanwas (tontine) met optie: wondermiddel voor dilemma samenwoners?

Tijdschrift voor notarissen
Vlaamse verkooprechten - abattement en meeneembaarheid - Schenking van bouwgronden: een nieuwe kans - Bescheiden woningen

Waarvan akte
Wijzigingen aan de Vlaamse regeling inzake de registratierechten bij verkoop van onroerende goederen

Successierechten
2003 : Vestiging successierecht - Belastbaar actief - Waardering belastbaar actief - Passief - Aangifte van nalatenschap - Tarief inzake successierecht - Vrijstellingen en verminderingen - Vereffening - Betaling - Waarborgen - Verplichtingen van derden - Bewijs - Straffen - Teruggave - Verjaring - Vervolgingen en gedingen - Door de ontvangers te verstrekken inlichtingen

Examenvragen (kandidaat-notaris)
Inzake registratierechten: 20012002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - Inzake successierechten: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006