Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 >> aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007)
Titel II : Personenbelasting: Hoofdstuk II : Grondslag van de belasting

Afdeling 4. Beroepsinkomen (art. 23 - 89)

Onderafdeling I: Belastbare inkomsten

Onderafdeling II : Vrijgestelde inkomsten

Onderafdeling III : Vaststelling van het netto-inkomen

Onderafdeling IV : Toekenning en toerekening van een deel van de beroepsinkomsten aan de echtgenoot

income tax