Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 >> aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007)
Titel II : Personenbelasting: Hoofdstuk II : Grondslag van de belasting

Afdeling 4. Beroepsinkomen (art. 23 - 89)
Belastbare inkomsten - Vrijgestelde inkomsten - Vaststelling van het netto-inkomen - Onderafd. IV

Onderafdeling I: Belastbare inkomsten

A. Algemeen (artikel 23)

B. Winst

C. Baten

D. Winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid

E. Burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid

F. Bezoldigingen

G. Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen

H. Raming van anders dan in geld verkregen inkomsten

I. Inkomsten van onroerende en roerende goederen met beroepskarakter

J. Diverse inkomsten met beroepskarakter