Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Hoofdstuk V : Registratie in debet

Artikel 160 anno 2006:

In afwijking van artikel 5, worden in debet geregistreerd :

de akten opgemaakt ten verzoeke van de persoon die rechtsbijstand heeft verkregen voor de rechtspleging waarop bedoelde akten betrekking hebben, met inbegrip van de akten tot ten uitvoerlegging van het vonnis of arrest.

Het gaat evenzo met de rechterlijke beslissingen wanneer rechtsbijstand aan de eiser werd toegestaan. Wanneer bijstand aan de verweerder werd toegestaan en de eiser in gebreke blijft de op het vonnis of arrest verschuldigde rechten te consigneren, kan de verweerder registratie in debet ervan bekomen.

Verlening van bijstand dient te worden vermeld in al de akten die ervan genieten. Deze vermelding moet de datum der beslissing alsmede het gerecht of het bureau voor rechtsbijstand, dat ze heeft getroffen, aanduiden.

De rechten alsmede de andere kosten worden ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek;

de akten en vonnissen betreffende procedures bij faillissement, wanneer de kosteloosheid door de rechtbank werd bevolen.

De kosteloosheid van de rechtspleging moet vermeld worden in alle akten die ze genieten.

De rechten alsmede de andere kosten worden ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek;

de akten betreffende de vorderingen tot interpretatie of tot verbetering van een vonnis of arrest.

De rechten worden ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek;

de akten opgemaakt ten verzoeke en ter verdediging van de beklaagden of betichten in lijfstraffelijke, boetstraffelijke of politiezaken er weze al dan niet een burgerlijke partij in het geding met inbegrip van de akten waartoe de borg, welke dient gesteld om de voorlopige invrijheidstelling van een voorlopig gedetineerd betichte te bekomen, aanleiding geeft.

De rechten worden in de gerechtskosten begrepen en als zodanig ingevorderd ten laste van de tot betaling er van veroordeelde partij;

5° (opgeheven)

(Art. 160: Enig lid: – 1° tot 3° vervangen bij art. 3 (art. 115, A-C), W 10.10.1967 (B.S., 31.10.1967), met ingang van 01.01.1969 (art. 4, KB 04.11.1968 (B.S., 13.11.1968)); – 5° opgeheven bij art. 12, W 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960), met ingang van 01.01.1961.)

 Om de inning van her regstratierecht te verzekeren: artikel 184bis W. Reg.

2747.com / law / Fiscaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Examen notariaat 2003

Vraag VI. 7

 

2747.com / law / Fiscaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht