Wetboek van de inkomstenbelastingen :Titel VI. Aan de vier belastingen gemene bepalingen Hoofdstuk I : Storting van de belasting door voorheffing

Afdeling IV Bedrijfsvoorheffing

 Artikel 272 WIB anno 2006:

Behoudens strijdig beding :

   1° hebben de in artikel 270, 1°, 3° en 6° vermelde belastingschuldigen het recht op de belastbare inkomsten de desbetreffende voorheffing in te houden ;

   2° hebben de in artikel 270, 2° vermelde belastingschuldigen het recht zich het bedrag van de voorheffing, verschuldigd wegens fooien of dienstpercenten, bij voorbaat te doen overhandigen.


Ondanks elk strijdig beding moeten de in artikel 270, 5°, vermelde belastingschuldigen de desbetreffende voorheffing inhouden op de meerwaarden die begrepen zijn in de artikel 228, § 2, 3°,a en 4° vermelde winst of baten.

De fiscale rol van de notaris