Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Titel I. - Registratierecht - Hoofdstuk 3. - Registratieverplichting

Afdeling V : Sanctiën

Artikel 41 anno 2006:

Verbeuren ondeelbaar een geldboete gelijk aan het bedrag der rechten, zonder dat ze lager dan 25 EUR mag zijn:

1° de personen die binnen de voorgeschreven termijnen, de akten of verklaringen niet hebben doen registreren welke zij gehouden zijn aan de formaliteit te onderwerpen;

2° de in artikel 37 aangewezen personen die, binnen de hun daartoe gestelde termijn, de bij artikel 36 voorziene consignatie niet hebben gedaan;

3° de in artikel 35, derde en vierde lid, aangewezen personen die de betaling bedoeld in het vijfde lid van genoemd artikel niet hebben gedaan binnen de voorgeschreven termijn.

 

2747.com / law / Fiscaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

KB van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten

Artikel 41 W. Reg. stelt een zeer zware sanctie voorop. In het KB van 1940 wordt een vermindering van deze boeten toegestaan.

In de bijlage van het KB van 11 januari 1940 zijn de verminderingen van de proportionele boeten opgenomen. In 1993 werd deze bijlage gewijzigd voor heel Belgie.

Voor Vlaanderen is er bij het KB een tweede bijlage gekomen anno 2004 waarbij Artikel 11 KB van 11 januari 1940 voor het Vlaamse Gewest in die zin werd aangepast.

 

2747.com / law / Fiscaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht