Wetboek Registratierechten :  Afdeling XIV : Vonnissen en arresten
...
Artikel 150 :

Om de invordering van de rechten en, in voorkomend geval, van de boeten eisbaar uit hoofde van deze afdeling te waarborgen, wordt, ten bate van de Staat, een voorrecht ingesteld op de sommen en waarden die het voorwerp uitmaken van de veroordeling, vereffening of rangregeling.

De rechten en boeten bedoeld in het eerste lid gaan boven alle schuldvorderingen van de begunstigden van de veroordelingen, vereffeningen of rangregelingen.

Commentaar:

Artikel 15 Belgische Hypotheekwet voorziet dat de voorechten van de Schatkist geregeld worden door de betreffende fiscale wetten.

Artikel 184bis Wetboek Registratierechten stelt een aantal personen verantwoordelijk voor het innen van het registratierecht.