Wetboek Registratierechten :  Titel I: Registratierechten: Hoofdstuk 4. Vaststelling van de rechten:
Afdeling XIV : Vonnissen en arresten
...
Artikel 150

Om de invordering van de rechten en, in voorkomend geval, van de boeten eisbaar uit hoofde van deze afdeling te waarborgen, wordt, ten bate van de Staat, een voorrecht ingesteld op de sommen en waarden die het voorwerp uitmaken van de veroordeling, vereffening of rangregeling.

De rechten en boeten bedoeld in het eerste lid gaan boven alle schuldvorderingen van de begunstigden van de veroordelingen, vereffeningen of rangregelingen.

--------------------
Art. 150 : Vervangen bij art. 10, § 2, W 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960), met ingang van 01.01.1961;
- vervangen bij art. 12, W 19.06.1986 (B.S., 24.07.1986), met ingang van 01.11.1986.