Wetboek van de inkomstenbelastingen : Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen
Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering

Afdeling II : Voorrecht van de Schatkist

Artikel 422
Artikel 423:

Het voorrecht vermeld in artikel 422, neemt rang onmiddellijk na dat vermeld in artikel 19, 5°, van de wet van 16 december 1851.

   In afwijking van het eerste lid, heeft het voorrecht inzake bedrijfsvoorheffing dezelfde rang als dat vermeld in artikel 19, 4°ter, van de wet van 16 december 1851.

   De aanwending bij voorrang, vermeld in artikel 19 in fine van de wet van 16 december 1851, is van toepassing op de belastingen en op de voorheffingen vermeld in dit Wetboek.

Commentaar - Wetsgeschiedenis