Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Hoofdstuk X. - Bewijsmiddelen : Afdeling I. - Algemene bepalingen

Artikel 187 anno 2007:

Verandering in eigendom of vruchtgebruik van een in België gelegen onroerend goed, ten gevolge van een overdragende of aanwijzende overeenkomst, wordt, ter vordering van het recht tegen de nieuwe eigenaar of vruchtgebruiker, in voldoende mate bewezen door daden van beschikking of van bestuur of door andere handelingen of akten waarbij, in zijnen hoofde, de eigendom of het vruchtgebruik vastgesteld of ondersteld wordt.