Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Hoofdstuk X. - Bewijsmiddelen : Afdeling I. - Algemene bepalingen

Artikel 188 anno 2007:

Wordt als koper voor eigen rekening beschouwd en mag zich op de hoedanigheid van lasthebber of van commissionnair van de verkoper niet beroepen, ieder persoon die de verkoop van een onroerend goed bewerkt, wanneer vaststaat dat hij, reeds vóór het tot stand brengen van deze verkoop, aan de eigenaar de prijs of elke van de verkoop voort te komen som betaald heeft of er zich toe verbonden heeft te betalen. De tussenpersoon wordt geacht het onroerend goed te hebben verkregen op de dag van de betaling of van de verbintenis tot betaling.

Rechtsleer