law - tax - real estate
Belasting van het inkomen van onroerende goederen in Belgie

Aftrekbaarheid van interesten

Deze uitleg is gebaseerd op de administratieve commentaar op artikel 14 WIB anno 2008.
De lening
Het moet gaan om leningen die gediend hebben om onroerend goed te verwerven of te behouden. Het moet geen hypothecaire leing zijn. Het kan zelfs zijn dat de lening niet werd geregistreerd.

Interest en inkomen in hetzelfde  jaar
Het moet gaan om interesten van hetzelfde jaar als dat van het inkomen van het onroerend goed.

De gezinswoning of ander onroerend goed
Voor de aftrekbaarheid van rente is zeker niet vereist dat het gaat om de gezinswoning van de belastingplichtige.

Hoewel in artikel 14 sprake is van een verwijzing naar artikel 12 paragraaf 3, is het systeem van de aftrekbaarheid van de rentelast zeker niet beperkt tot de woning die de belastingplichtige zelf betrekt (gezinswoning). Voor die woning bestaat overigens een bijzondere regeling.

Alleen aftrekbaarheid van het fiscale inkomen van onroerend goed
Dus men kan de rentelast niet aftrekken van zijn beroepsinkomen. Indien men dus een extra appartement heeft aangekocht met een lening, zal de interestlast normaal hoger liggen dan het fiscale inkomen van het appartement dat men verhuurt. De aftrek moet in dat geval beperkt blijven. Niets aan te doen. De wet laat niet toe om de rentelast te gaan compenseren met de rest van zijn inkomen. Artikel 14 voorziet uitdrukkelijk dat de aftrek van rente moet beperkt blijven tot het fiscale inkomen van onroerende goederen. Wel is het zo dat het gaat om aftrekbaarheid van het inkomen van alle onroerende goederen samen. Dus ook die waarvoor men geen lening is aangegaan om ze te verkrijgen of die waarvan de lening reeds is afbetaald.

Wel aftrekbaarheid van het totale fiscale inkomen van onroerend goed
Wel is het zo dat er geen verband moet zijn tussen het onroerend goed waarvoor de lening gediend heeft en de onroerende goederen waarvan men fiscaal een inkomen heeft. Men mag dus de rentelast van een lening compenseren met het fiscale inkomen van alle onroerende goederen samen die men heeft. Het kan dus zijn dat men compenseert met fiscaal inkomen van goederen waarvan de lening reeds lang is afbetaald, onroerende goederen die men erfde of die men heeft gekregen bij schenking.