Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

7. Afzonderlijke verkrijgingen van de grond en van de opstal

Artikel 74

Artikel 75

Wordt als overdracht van een onroerend goed aangezien, die welke voortvloeit uit een overeenkomst onder de levenden te bezwarenden titel, andere dan een inbreng in vennootschap vermeld in artikel 115bis, en welke over de eigendom gaat hetzij van hout op stam, hetzij van gebouwen, zo bewuste overdracht ten bate van de eigenaar van de grond wordt toegestaan.

Deze bepaling is niet van toepassing zo de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd is voor de levering van de goederen die in de overeenkomst begrepen zijn. De heffing van het vast recht is echter ondergeschikt aan de vermelding in de akte of in een erbij gevoegd geschrift, vóór de registratie, van het kantoor, waar de verkoper periodiek de aangiften indient die voor de heffing van de belasting over de toegevoegde waarde zijn vereist.

Wetsgeschiedenis