Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Hoofdstuk XIII : Teruggaaf

Artikel 208

De regelmatig geheven rechten kunnen niet worden teruggegeven, welke ook de latere gebeurtenissen zijn, behoudens in de bij deze titel voorziene gevallen.

Artikel 209

Zijn vatbaar voor teruggaaf :

1° de rechten, geheven omdat de partijen in gebreke gebleven zijn in de akte of verklaring te vermelden :

a) dat de overeenkomst reeds belast werd;

b) dat de voorwaarden tot bekomen van vrijstelling of vermindering vervuld zijn, tenzij het bestaan van deze vermelding bij de wet als een uitdrukkelijke voorwaarde ter verkrijging van de fiscale gunst is gesteld;

2° de evenredige rechten geheven hetzij wegens een akte die vals verklaard is, hetzij wegens een overeenkomst die uit hoofde van nietigheid ongedaan gemaakt werd door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest;

3° het evenredig recht geheven wegens een overeenkomst waarvan een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest de ontbinding of de herroeping uitspreekt, mits uit de beslissing blijkt dat ten hoogste één jaar na de overeenkomst een eis tot ontbinding of herroeping, zelfs bij een onbevoegd rechter, is ingesteld;

4° de evenredige rechten geheven op een door een rechtspersoon gestelde rechtshandeling die door de hogere overheid nietig verklaard werd.

5° de bij toepassing van de artikelen 115, 115bis, 116 en 120 aan het tarief van 0,5 % geheven rechten naar aanleiding van een vermeerdering van het statutair kapitaal, met nieuwe inbreng, door een vennootschap bedoeld in artikel 201, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, mits die vermeerdering van het statutair kapitaal is geschied binnen het jaar vóór de datum van de toelating tot de notering op een Belgische effectenbeurs van aandelen of met aandelen gelijk te stellen waardepapieren van de vennootschap.

De teruggaaf geschiedt desvoorkomend onder aftrekking van het algemeen vast recht.

--------------------
Art. 209: – 3° vervangen bij art. 28, W 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959);
          – 4° vervangen bij art. 184, W 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989), met ingang van 01.01.1990;
          – 5° ingevoegd bij art. 36, W 10.02.1998  (B.S., 21.02.1998), met ingang van 20.06.1999
            (art. 1, KB 28.05.1999 (B.S., 10.06.1999)).

Artikel 210

In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging van een vonnis of arrest door een andere in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing zijn de op de vernietigde beslissing geheven evenredige rechten voor gehele of gedeeltelijke teruggaaf vatbaar.

Het recht wordt volledig teruggegeven indien het samengevoegd bedrag van de veroordelingen, vereffeningen of rangregelingen, waarop de heffing werd gedaan, herleid wordt tot een som die bij artikel 143, laatste lid, vastgestelde bedrag niet overschrijdt.
--------------------
Art. 210: Vervangen bij art. 22, W 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960), met ingang van 01.01.1961.

Art. 211: Opgeheven bij art. 23, W 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960), met ingang van 01.01.1961.

Artikel 212: Vlaanderen

Vlaanderen: artikel 212bis

Vlaanderen: Artikel 212ter

Ingeval de in artikel 46bis bepaalde vermindering van de heffingsgrondslag niet werd gevraagd of niet werd bekomen naar aanleiding van de registratie van het document dat aanleiding heeft gegeven tot de heffing van het evenredig recht op de overeenkomst tot koop, kunnen de teveel geheven rechten nog worden teruggegeven op een verzoek in te dienen overeenkomstig de bepalingen van artikel 217/2 binnen zes maanden te rekenen van de datum van de registratie van dat document.

Ingeval het voordeel van de meeneembaarheid van voorheen betaalde registratierechten als bedoeld in de artikelen 61/3 en 212bis niet werd gevraagd of niet werd bekomen naar aanleiding van de registratie van het document dat aanleiding heeft gegeven tot de heffing van het evenredige recht op de aankoop, de verkoop, of de verdeling kunnen de meeneembare rechten nog worden teruggegeven op een verzoek in te dienen overeenkomstig de bepalingen van artikel 217/2 binnen zes maanden te rekenen van de datum van de registratie van dat document.

Het verzoek tot teruggave bedoeld in het eerste of tweede lid bevat, naar gelang van het geval, de vermeldingen en verklaringen vereist bij het artikel 46bis , derde lid, 2°, b en c ; bij het artikel 61/4, eerste lid, 2° en 3°, of bij het artikel 212bis , zesde lid, 2° en 3 °. Het verzoek vermeldt in voorkomend geval ook het rekeningnummer waarop het bedrag van de terug te geven rechten kan worden gestort.

--------------------
Art. 212ter : ingevoegd bij art. 8, D.01.02.2002 (B.S.28.02.2002)
              uitwerking met ingang van 01.01.2002 en vervangen bij art. 68, D 20.12.2002 (B.S. 31.12.2002), met ingang van 01.01.2003;
              lid 2 gewijzigd bij art. 28, D 24.12.2004 (B.S. 31.12.2004), met ingang van 01.01.2005;
              lid 3 gewijzigd bij art. 29, D 24.12.2004 (B.S. 31.12.2004), met ingang van 01.01.2003.

Artikel 212quater


...

--------------------
Art. 212quater : ingevoegd bij art. 9, D.01.02.2002 (B.S.28.02.2002) uitwerking met ingang van 01.01.2002 en opgeheven bij art. 69, D 20.12.2002 (B.S. 31.12.2002), met ingang van 01.01.2003.

Artikel 213

Wordt, onder aftrekking van het algemeen vast recht, aan de betrokken maatschappij teruggegeven het overeenkomstig artikel 51 geheven recht van 6 pct., wanneer het aangekochte goed wordt wederverkocht bij authentieke akte verleden binnen tien jaar na de datum van de akte van verkrijging.

Zijn toepasselijk op deze teruggaaf, de bepalingen van artikel 212, tweede en derde lid.

--------------------
Art. 213 : Gewijzigd bij art. 24, W 13.08.1947 (B.S., 17.09.1947) gewijzigd bij art. 24, KB nr. 12, 18.04.1967 (B.S., 20.04.1967).