Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
Hoofdstuk XIII : Teruggaaf

Artikel 212

In geval van wederverkoop van een onroerend goed, door de verkoper of zijn rechtsvoorgangers verkregen bij een akte waarop het bij artikel 44 vastgestelde recht is voldaan, wordt drie vijfde van dat recht aan de wederverkoper teruggegeven indien de wederverkoop bij authentieke akte vastgesteld is binnen twee jaar na de datum van de authentieke akte van verkrijging.

Wanneer de verkrijging of de wederverkoop heeft plaatsgehad onder een opschortende voorwaarde, wordt de termijn van wederverkoop berekend op basis van de datum waarop deze voorwaarde is vervuld.

Niet teruggegeven wordt het recht dat betrekking heeft op het gedeelte van de prijs en de lasten van de verkrijging, dat hoger is dan de overeenkomstig de artikelen 45 en 46 bepaalde heffingsgrondslag van de akte van wederverkoop.

In geval van gedeeltelijke wederverkoop wordt in het verzoek tot teruggave het deel van de aanschaffingsprijs dat betrekking heeft op het wederverkochte gedeelte nader aangegeven onder controle van het bestuur.

Een door de wederverkoper en de instrumenterende notaris ondertekend verzoek tot teruggave, onderaan op de akte gesteld voor de registratie, heeft dezelfde gevolgen als het met redenen omkleed verzoek ingevolge artikel 217/2. Dit verzoek moet een afschrift van het registratierelaas van de authentieke akte van verkrijging bevatten, alsook de naam van de begunstigde van de teruggave en, in voorkomend geval, het rekeningnummer waarop het bedrag van de terug te geven rechten moeten worden gestort.
--------------------
Art. 212 : Gewijzigd bij art. 185, W 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989);
vervangen bij art. 62, W 28.12.1992 (B.S., 31.12.1992 ), met ingang van 01.05.1993;
gewijzigd bij art. 63, D 05.07.2002 (B.S. 19.09.2002), met ingang van 01.07.2002.
-----------------------

Commentaar op artikel 212

Artikel 212 betreft de teruggave van 3/5de bij wederverkoop binnen de 2 jaar. Merk op dat diet niet gaat bij klein beschrijf of wanneer de verkoper destijds heeft aangekocht met een beroepsverklaring.

Artikel 212bis