Registratierechten in Belgie

2006

De registratieformaliteit

Inrichting, gevolgen en voorwaarden: registratiekantoor

Registratieverplichting: termijn (4 maanden), personen verplicht tot aanbieding ter registratie, sancties

 

De registratierechten als belastingschuld

Schuldenaars van de rechten: notaris

Bewijs: bewijslast, bewijsmiddelen, controleschatting

Betaling: verjaring van de invordering, verjaring van de vordering tot teruggaaf

Teruggaaf: vals verklaarde akte, vernietigde of ontbonden rechtshandelingen, teruggaaf bij wederverkoop, teruggaaf bij meeneembaarheid

 

Maatregelen om de inning van de registratierechten te verzekeren

Preventieve maatregelen: vermeldingen in minuten, vermelding in expedities, repertoria van akten, kennisgeving door derden

Repressieve maatregelen: fiscale boeten (verschuldigde recht, art 41 W Reg, vermindering tot wettelijke interest met minimum van 1/10de van het verschuldigde recht)

Opsporingsmaatregelen:

Invorderingsmaatregelen:

 

Grondregels van de heffing

Belasting van de werkelijke overeenkomst

 

Getarifeerde rechtshandelingen

Schenking, verkoop, deling, hypotheekstelling

 

Vrijstellingen

 

2747.com / law / tax / registration tax

contact

Familiaal vermogensrecht

Schenkingen (estate planning)

 

Burgerlijk Recht

Fiscaal recht

Wat wordt belast?

- Overeenkomsten betreffende overdracht onder de levenden van in Belgie gelegen onroerende goederen.

- Inbreng in een vennootschap

- Huurovereenkomsten

- Verdelingen van onroerende goederen

De registratierechten moeten betaald worden voordat de akte wordt geregistreerd

Artikel 5 Wetboek Registratierechten in 2005: "De registratie geschiedt slechts na betaling van de rechten en gebeurlijk van de boeten, zoals zij door de ontvanger worden vereffend. Niemand kan, onder voorwendsel van betwisting over de verschuldigde som of om elke andere reden, die betaling verminderen noch uitstellen, behoudens vordering tot teruggave zo daartoe aanleiding bestaat. "

Toch is een registratie in debet soms mogelijk in 2005 (zie artikel 160 Wetboek registratierechten).

Bovendien worden een aantal zaken kosteloos geregistreerd in 2005 bijvoorbeeld akten ten voordelen van de Staat of akten betreffende de aankoop van schoolgebouwen (zie artikel 161 Wetboek registratierechten).

En in 2005 zijn er ook nog een hele reeks akten, vonnissen en arresten vrijgesteld van registratie (zie artikel 162 Wetboek registratierechten).

This page in English.