Basisregels inzake registratierechten

Afhandelijke en onafhankelijke beschikkingen

Artikel 14 Belgische Wetboek registratierechten anno 2006:

Wanneer een akte verscheidene onder dezelfde contractanten tot stand gekomen beschikkingen vervat, welke de ene van de andere afhankelijk zijn of de ene uit de andere noodzakelijk voortvloeien, is slechts één recht voor deze gezamenlijke beschikkingen verschuldigd.

Het recht wordt geheven met inachtneming van diegene van bedoelde beschikkingen welke tot het hoogste recht aanleiding geeft.

(Art. 14 W. Reg. zoals Vervangen bij art. 2, W.23.12.1958 B.S., 07.01.1959)

 

Artikel 15 Belgische Wetboek registratierechten anno 2006:

Wanneer, in een akte, verscheidene onafhankelijke of niet noodzakelijk uit elkaar voortvloeiende beschikkingen voorkomen, is voor elke dier beschikkingen en wel naar eigen aard een bijzonder recht verschuldigd.

Deze regel is niet van toepassing op het algemeen vast recht.

 

Afdeling VI : Hypotheekvestigingen, inpandgevingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht (Artikel 87 t.e.m. 94 W. Reg.)

Artikel 90 Belgische Wetboek registratierechten anno 2006:

De bij artikelen 87 en 88 bepaalde rechten zijn niet verschuldigd zo de gewaarborgde verbintenis voortkomt uit een contract waarop een evenredig recht van minstens 1 pct. werd geheven.

(Art. 90 W. Reg. zoals vervangen bij art. 8, W 23.12.1958, B.S., 07.01.1959)

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Notarieel recht

Vennootschapsrecht

Burgerlijk recht

Fiscaal recht