Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Titel I. - Registratierecht - Hoofdstuk 3. - Registratieverplichting

Afdeling 1. Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen

Artikel 25

Als een onder de voorzieningen van artikel 19, 2° of 3°, vallende onderhandse of buitenlands verleden akte ook van een andere overeenkomst laat blijken of meteen op in België gelegen onroerende goederen en andere goederen slaat, hebben de betrokkenen het vermogen om slechts een door hen gewaarmerkt uittreksel in beknopte vorm uit de akte te doen registreren, dat alleen vermelding houdt van de overeenkomst of van dat deel er van welk de in België gelegen onroerende goederen betreft.

Het uittreksel wordt in dubbel opgemaakt. Wanneer beide exemplaren ter registratie worden aangeboden, moeten ze vergezeld zijn van de oorspronkelijke akte of, zo het een buitenlands verleden authentieke akte in minuut geldt, van een uitgifte daarvan. De heffing wordt beperkt tot die goederen welke het voorwerp van het uittreksel uitmaken. Een exemplaar van dit uittreksel blijft op het registratiekantoor berusten.