Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

KB 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten

Art. 11 anno 2006:

De vermindering van de proportionele fiscal boeten en van de vermeerderingen bedoeld in artikel 219 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten geschiedt volgens het barema dat als bijlage of als tweede bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Dit barema is evenwel niet van toepassing op overtredingen die gepleegd werden met de bedoeling de belasting te ontduiken of dit mogelijk te maken.

(Art. 11 zoals gewijzigd bij voor het Vlaamse Gewest bij art. 1 B. Vl. Reg. 14 mei 2004 (B.S., 6 augustus 2004), met ingang van 6 augustus 2004 (art. 3).

 

2747.com / law / Fiscaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Artikel 41 voorziet een zeer zware sanctie op de ovetreding van de registratieverplichtingen: de boete bedraagt het ontdoken recht. Vooral inzake overdracht van onroerende goederen is deze sanctie anno 2006 zeer zwaar.

In het KB van 11 januari 1940 wordt deze zware sancties in zeer belangrijke mate verzacht.

Het oorspronkelijk KB van 1940 is meermaals gewijzigd. Gezien deze materie anno 2006 tot de bevoegdheid van de Gewesten behoort, worden de aanpassingen van het Koninlijk Besluit van 11 januari 1940 thans gedaan door de regionale regeringen.

 

2747.com / law / Fiscaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht