Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Titel I. - Registratierecht - Hoofdstuk 3. - Registratieverplichting

Afdeling 1. Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen

Artikel 26

Geen akte of geschrift mag aan een van de krachtens artikel 19, 1°, verplichtend te registreren akten, andere dan een vonnis of arrest, worden gehecht, of onder de minuten van een notaris worden neergelegd zonder te voren geregistreerd te zijn.

Evenwel staat het de notarissen en de gerechtsdeurwaarders vrij de aangehechte of neergelegde akte tegelijk met de desbetreffende akte ter registratie aan te bieden.

Dit artikel is niet van toepassing op de bij de protesten gevoegde handelseffecten.

Het is niet van toepassing in geval van aanhechting of van nederlegging, onder de vorm van minuut, uitgifte, afschrift of uittreksel, van in België verleden gerechtelijke akten of akten van de burgerlijke stand.

-------------------
Art. 26 : Vervangen bij art. 3, W 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960), met ingang van 01.01.1961) en gewijzigd bij art. 48, W 05.07.1963 (B.S., 17.07.1963).