Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Titel I. - Registratierecht - Hoofdstuk 3. - Registratieverplichting

Afdeling 1. Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen

Artikel 21/2


Als onroerende goederen worden niet beschouwd:

1° voor de toepassing van de artikelen 19, 3°, en 83, brandkasten, in huur gegeven door personen, verenigingen, gemeenschappen of vennootschappen die gewoonlijk brandkasten verhuren;

2° voor de toepassing van dit Wetboek, lichamelijk roerende voorwerpen aangewend tot de dienst en de exploitatie van onroerende goederen.

-------------------
Art. 21/2 : Ingevoegd bij art. 2, W 13.08.1947
            (B.S., 17.09.1947) en
            vervangen bij art. 1, W 22.06.1960
            (B.S., 21.07.1960);
            Enig lid, 2° vervangen bij art. 1, W 10.07.1969
            (B.S., 25.07.1969), met ingang van 01.01.1970.