Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Titel I. - Registratierecht - Hoofdstuk 3. - Registratieverplichting

Afdeling 1. Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen

Artikel 31

Er bestaat verplichting tot ondertekening en tot aanbieding ter registratie, binnen de bij artikel 33 gestelde termijnen, van een verklaring in onderstaande gevallen:

1° wanneer een overeenkomst, waarbij eigendom of vruchtgebruik van in België gelegen onroerende goederen overgedragen of aangewezen wordt, niet bij een akte is vastgesteld;

1°bis wanneer een inbreng van goederen in een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarvan hetzij de zetel der werkelijke leiding in België, hetzij de statutaire zetel in België en de zetel der werkelijke leiding buiten het grondgebied der Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap, is gevestigd, niet bij een akte is vastgesteld;

2° wanneer de voorwaarde die de heffing van een recht heeft geschorst, vervuld wordt;

3° in de in artikelen 74 en 75 bedoelde gevallen.

Deze door de contracterende partijen of door een harer ondertekende verklaring wordt in dubbel opgemaakt, waarvan een exemplaar ten registratiekantore blijft berusten. Daarin worden vermeld: aard en doel van de overeenkomst, datum er van of datum van het nieuwe feit dat de verschuldigdheid van het recht heeft doen ontstaan, aanwijzing van de partijen, omvang van de goederen, belastbare grondslag en alle voor de vereffening van de belasting nodige gegevens.

Vanaf het verstrijken van vorenstaande termijnen wordt de door een der partijen ondertekende verklaring als van al de partijen uitgaande aangezien.

-------------------
Art. 31 : Lid 1: – 1°bis ingevoegd bij art. 2, W 14.04.1965
                   (B.S., 24.04.1965) en vervangen bij art. 2,
                   W 03.07.1972 (B.S., 01.08.1972), met
                   ingang van 01.01.1972;
                 – 1°ter ingevoegd bij art. 10, KB 12.12.1996
                   (B.S., 31.12.1996) en opgeheven bij art. 58,
                   W 22.12.1998 (B.S., 15.01.1999), met ingang
                   van 01.04.1999.
          KB 12.12.1996 is bekrachtigd bij art. 2, 4°,
          W 13.06.1997 (B.S., 19.06.1997).