Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Titel I. - Registratierecht - Hoofdstuk 3. - Registratieverplichting

Afdeling 1. Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen

Artikel 19

Moeten binnen de bij artikel 32 gestelde termijnen geregistreerd worden:

1° de akten van notarissen; de exploten en processen-verbaal van gerechtsdeurwaarders; de arresten en vonnissen der hoven en rechtbanken die bepalingen bevatten welke door deze titel aan een evenredig recht onderworpen worden;

2° de akten waarbij de eigendom of het vruchtgebruik van in België gelegen onroerende goederen overgedragen of aangewezen wordt;

3° a) de akten houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur van in België gelegen onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen, die uitsluitend bestemd zijn tot huisvesting van een gezin of van één persoon;

b) de andere dan onder a) bedoelde akten houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur van in België gelegen onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen.

4° de processen-verbaal van openbare verkoping van lichamelijke roerende voorwerpen;

5° de akten houdende inbreng van goederen in vennootschappen met rechtspersoonlijkheid waarvan hetzij de zetel der werkelijke leiding in België, hetzij de statutaire zetel in België en de zetel der werkelijke leiding buiten het grondgebied der Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap, is gevestigd;

6° ... ;

7° ... ;

Behoudens wat nrs. 2, 3 en 5 betreft, worden in dit artikel alleen de in België verleden akten bedoeld.

-------------------
Art. 19 : - K.B. 12.12.1996 is bekrachtigd bij art. 2, 4°,
            W 13.06.1997 (B.S., 19.06.1997);
          – Lid 1:
            - 1° vervangen bij art. 1, A, W 12.07.1960
                 (B.S., 09.11.1960), met ingang van
                 01.01.1961 en
                 gewijzigd bij art. 48, § 4, W 05.07.1963
                 (B.S., 17.07.1963);
            - 3° vervangen bij art. 62, W 27.12.2006
              (B.S. 28.12.2006), met ingang van 01.01.2007.
              [De vanaf 01.01.2007 tot 30.06.2007 ter
               registratie aangeboden akten houdende verhuring,
               onderverhuring of overdracht van huur bedoeld
               in artikel 19, 3°, a), van het Wetboek der
               registratie-, hypotheek- en griffierechten
               worden kosteloos geregistreerd ongeacht of
               de akte dagtekent van vóór of vanaf 01.01.2007.
               Er is op deze akten geen boete wegens
               laattijdige aanbieding ter registratie
               verschuldigd.
               Op grond van een evaluatie in de loop van de
               maand april 2007, kan de Koning de datum van
               30.06.2007 vervangen door de datum van 30.09.2007.
               (Art. 71, W 27.12.2006 (B.S. 28.12.2006)]
            - 5° vervangen bij art. 1, § 1, W 03.07.1972
                 (B.S., 01.08.1972), met ingang van
                 01.01.1972;
            - 6° opgeheven bij art. 2, W. van 10.06.1997
                 (B.S., 19.07.1997), voor de eerste maal van
                 toepassing op de effecten die ter betaling
                 worden aangeboden vanaf 23.09.1997);
            - 7° ingevoegd bij art. 8, 1°, K.B. 12.12.1996
                 (B.S., 31.12.1996) en
                 opgeheven bij art. 56, W. van 22.12.1998 met
                 ingang van 01.04.1998
          - Lid 2: gewijzigd bij art. 8, 2°, K.B. 12.12.1996
                   (B.S., 31.12.1996);
                        gewijzigd bij art. 56, 2°, W 22.12.1998
                   (B.S., 15.01.1999), met ingang van
                   01.04.1999;