Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (W. Reg.)

Titel I : Registratierecht

1. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting: betaling

2. Indeling van de rechten en algemene heffingsregels

3. Registratieverplichting: Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen - Termijnen voor de aanbieding ter registratie - Personen verplicht tot aanbieding ter registratie - Plaats der registratie - Sanctiën

4. Vaststelling van de rechten: Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen - Openbare verkopingen van lichamelijke roerende goederen - Huurcontracten - Hypotheekvestigingen, inpandgevingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht - Verdelingen - Burgerlijke en handelsvennootschappen - Schenkingen - Vonnissen en arresten - Protesten - Akten vrijgesteld van het evenredig recht en onderhevig aan het algemeen vast recht

5. Registratie in debet  - 6.  Kosteloze registratie - 7. Vrijstelling van de formaliteit der registratie

8. Diverse bepalingen betreffende de vereffening van de rechten: art. 166-169bis

9. Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten: Vermeldingen op te nemen in bepaalde akten - Voorschriften betreffende het uitreiken van uitgiften
Repertorium van de akten - Verplichting van inzageverleningAfdeling V: Verplichtingen opgelegd aan openbare ambtenaren ter verzekering van de invordering der registratierechten

10. Bewijsmiddelen: Algemene bepalingen - Controleschatting

11. Tekort in de waardering, bewimpeling en veinzing - sanctien

12. Correctionele straffen - 13. Teruggaaf - 14. Verjaring - 15. Vervolgingen en gedingen

16. Bijzondere bepalingen betreffende de openbare verkopingen van roerende goederen

17. Inlichtingen te verstrekken door de ontvangers

18. Speciaal recht op adelbrieven, en vergunningen tot verandering van naam of van voornamen

19. Speciale geldboete wegens late neerlegging van aan bekendmaking onderworpen akten van vennootschap 

Titel II : Hypotheekrecht - Titel III : Griffierecht

KB 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten