Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Indeling van de rechten en algemene heffingsegels

Artikel 10 Er zijn evenredige en vaste registratierechten. Vaste rechten zijn verdeeld in algemeen vast recht en specifieke vaste rechten.

Artikel 11 De evenredige en de specifieke vaste rechten worden geheven volgens het in dit Wetboek vastgestelde tarief. Het algemeen vast recht is van toepassing op al de in dat tarief niet voorziene akten en geschriften.

Artikel 12 Het evenredig of specifiek vast recht wordt slechts eenmaal op een rechtshandeling geheven, wat ook het getal zij van de geschriften die daarvan laten blijken.

Artikel 13 Geven slechts aanleiding tot heffing van het algemeen vast recht, tenzij daarin een toevoeging of wijziging voorkomt welke van die aard is dat ze de heffing van een nieuw of aanvullend recht ten gevolge heeft : 1° alle nieuw geschrift opgemaakt om te laten blijken van een rechtshandeling waarop reeds het evenredig of specifiek vast recht werd geheven; 2° alle geschrift houdende bekrachtiging, bevestiging, uitvoering, aanvulling of voltrekking van geregistreerde vroegere akten, indien het niet laat blijken van nieuwe rechtshandelingen welke als dusdanig aan een evenredig of specifiek vast recht onderhevig zijn. Geven insgelijks slechts aanleiding tot heffing van het algemeen vast recht, die rechtshandelingen welke ter oorzake van nietigheid, ontbinding of om andere reden opnieuw werden verricht zonder enige verandering welke iets toevoegt aan het voorwerp der overeenkomsten of aan derzelver waarde, ten ware het op de eerste handeling geheven evenredig recht teruggegeven werd of voor teruggaaf vatbaar zij.

Artikel 14 Wanneer een akte verscheidene onder dezelfde contractanten tot stand gekomen beschikkingen vervat, welke de ene van de andere afhankelijk zijn of de ene uit de andere noodzakelijk voortvloeien, is slechts één recht voor deze gezamenlijke beschikkingen verschuldigd.

Het recht wordt geheven met inachtneming van diegene van bedoelde beschikkingen welke tot het hoogste recht aanleiding geeft.

Artikel 15 Wanneer, in een akte, verscheidene onafhankelijke of niet noodzakelijk uit elkaar voortvloeiende beschikkingen voorkomen, is voor elke dier beschikkingen en wel naar eigen aard een bijzonder recht verschuldigd.

Deze regel is niet van toepassing op het algemeen vast recht.

Artikel 16 De rechtshandeling waarop het evenredig recht verschuldigd is, doch welke aan een schorsende voorwaarde onderworpen is, geeft alleen tot heffing van het algemeen vast recht aanleiding zolang de voorwaarde niet is vervuld.

Wordt de voorwaarde vervuld, zo is het recht verschuldigd dat bij het tarief voor de handeling is vastgesteld, behoudens toerekening van het reeds geheven recht. Het wordt berekend naar het tarief dat van kracht was op de datum waarop het recht aan de Staat zou verworven geweest zijn indien de handeling een onvoorwaardelijke was geweest, en op de bij dit wetboek vastgelegde en op de datum van de vervulling der voorwaarde beschouwde belastbare grondslag.

Artikel 17 Wordt, voor de toepassing van dit wetboek, met een aan een schorsende voorwaarde onderworpen handeling gelijkgesteld, de rechtshandeling door een rechtspersoon verricht en aan machtiging, goedkeuring of bekrachtiging van overheidswege onderworpen.

Artikel 18 § 1. De datum van de onderhandse akten over 't algemeen of van de overeenkomsten die door het feit alleen van hun bestaan verplicht aan de formaliteit van registratie onderworpen zijn, kan niet tegen het bestuur worden ingeroepen dan voor zover hij tegen derden kan worden ingeroepen. Registratie sluit geen erkenning door het bestuur in van de datum der akte of der overeenkomst. § 2. Aan de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen kan niet worden tegengeworpen, de juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan een akte alsook aan afzonderlijke akten die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer de Administratie door vermoedens of door andere bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie tot doel heeft de rechten te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die kwalificatie aan rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoordt.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht