Wetboek registratierechten
Hoofdstuk VIII : Diverse bepalingen betreffende de vereffening van de rechten

Artikel 166


In geval van openbare verkoping van roerende of onroerende goederen of van openbare verhuring, in verschillende loten, wordt het recht vereffend op het samengevoegd bedrag der aan hetzelfde tarief onderworpen loten .

Het bedrag van het vereffende recht wordt, desvoorkomend, tot de hogere cent afgerond .

--------------------
Art. 166 : Gewijzigd bij art. 171, W.22.12.1989
           (B.S., 29.12.1989), met ingang van 01.01.1990;
           gewijzigd bij art. 4, 1° tot 3°, W.20.01.1999
           (B.S., 13.02.1999), met ingang van 01.01.1999
           en bij art. 5, § 7, 1°, K.B.20.07.2000
           (B.S., 30.08.2000), met ingang van 01.01.2002,
           zelf gewijzigd bij art. 42, 3°, K.B.13.07.2001
           (B.S., 11.08.2001, err., B.S., 21.12.2001),
           met ingang van 01.01.2002.

Artikel 167

Wanneer er niet anderszins bij deze titel over beschikt is, mag het bedrag van het op een akte of een verklaring te heffen evenredig recht niet minder dan in het algemeen vast recht bedragen.

Artikel 168

Artikel 169


De rechten verschuldigd op akten waarbij eigendom of vruchtgebruik van een handelszaak overgedragen of aangewezen worden, worden geheven volgens de aard van elk der goederen die er deel van uitmaken en op de bij dit wetboek vastgestelde grondslagen.

De schulden die al dan niet met de handelszaak in verband staan en die door de nieuwe eigenaar of vruchtgebruiker ten laste genomen worden, moeten als lasten van de overeenkomst beschouwd worden.

Artikel 169bis


Voor de toepassing van de artikelen 115bis en 140bis, moet de aanwending of de bestemming van een onroerend goed worden nagegaan per kadastraal perceel of per gedeelte van kadastraal perceel wanneer dat gedeelte is ofwel een afzonderlijke huisvesting, ofwel een afdeling van de productie of van de werkzaamheden die, of een onderdeel daarvan dat, afzonderlijk kan werken, ofwel een eenheid die van de andere goederen of delen die het perceel vormen kan worden afgezonderd.

-------------------
Art. 169bis : ingevoegd bij art. 70 van W.22.12.1998.