het onroerend verkooprecht vereist de vervulling van voorwaarden:

1) overeenkomst onder bezwarende titel

Men moet opletten geen schenkingsovereenkomst af te sluiten. Het evenredig registratierecht op een schenkingsovereenkomst kan immers veel hoger zijn.

Een overeenkomst is onder bezwarende titel gesloten wanneer aan elke partij de verplichting wordt opgelegd om iets te geven of te doen. Het hoeft daarbij niet steeds te gaan om de betaling van een prijs.

Artikel 1005 en 1006 Burgerlijk Wetboek leggen uit wat overeenkomsten onder bezwarende titel zijn.

Overigens speelt de benaming zoals verkoop of schenking die partijen aan de overeenkomst zouden geven, geen bindende rol voor de fiscus. Het is de inhoud van de overeenkomst die door de fiscus zal worden ontleed.

Inbreng in het gemeenschappelijk vermogen tussen echtgenoten
Inbreng van eigen goederen in het gemeenschappelijk vermogen, wordt niet onderworpen aan een evenredig recht. De administratie heeft dit reeds in de jaren '70 besloten.
Maar als een echtgenoot in het kader van een echtscheiding een eigen onroerend goed aan de andere echtgenoot zou overdragen, is uiteraard wel het verkooprecht van toepassing.
In heel wat gevallen zal bij echtscheiding het verdelingrecht van toepassing zijn, als de echtgenoten namelijk samen eigenaar zijn van een onroerend goed dat aan een van hen wordt toebedeeld.

Wijziging huwelijksvermogensstelsel
Het is mogelijk dat hierbij eigen goederen van de ene echtgenoot aan de andere echtgenoot worden overgedragen. Dit zal wel niet veel gedaan worden, maar het is mogelijk. Een betaling van een prijs is daarbij niet noodzakelijk. Toch zal de overeenkomst aangeaande de wijziging aan het verkooprecht onderworpen worden.