Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument


Hoofdstuk I. - Algemene definities. Art. 1

Hoofdstuk II. - Voorlichting van de consument: Prijsaanduiding - Aanduiding van de hoeveelheid - Benaming, samenstelling en etikettering van de produkten en van de diensten.

Hoofdstuk III. - Benaming van oorsprong. Art. 16-21

Hoofdstuk IV. - Reclame. Art. 22-23, 23bis, 24-29, 29bis

Hoofdstuk V. - Algemene bepalingen betreffende de verkopen van produkten en diensten aan de consument. Art. 30 ev

Hoofdstuk VI. - Bepaalde handelspraktijken Art. 40 ev

Hoofdstuk VII. - Praktijken strijdig met de eerlijke gebruiken. Art. 93-94, 94bis, 94ter

HOOFDSTUK VIII. - Vordering tot staking. Art. 95-100

HOOFDSTUK IX. - Waarschuwingsprocedure. Art. 101

HOOFDSTUK X. - Sancties.
AFDELING 1. - Strafbepalingen. Art. 102-110
AFDELING 2. - Schrapping van de inschrijving. Art. 111-112

HOOFDSTUK XI. - Opsporing en vaststelling van de bij deze wet verboden daden. Art. 113-119

HOOFDSTUK XII. - Wijzigings-, opheffings- en overgangsbepalingen. Art. 120-122

HOOFDSTUK XIII. - Slotbepalingen. Art. 123-124