Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

HOOFDSTUK VI. - Bepaalde handelspraktijken.
AFDELING 1. - Verkopen met verlies.
Art. 40-41
AFDELING 2. - Aankondigingen van prijsverminderingen en -vergelijkingen.
Art. 42-45
AFDELING 3. - Uitverkopen.
Art. 46-48
AFDELING 4. - Opruimingen of solden.
Art. 49-53
AFDELING 5. - Gezamenlijk aanbod van produkten en diensten.
Art. 54-62
AFDELING 6. - Waardebonnen.
Art. 63-68
AFDELING 7. - Openbare verkopen.
Art. 69-75
AFDELING 8. - Afgedwongen aankopen.
Art. 76
AFDELING 9. - (Overeenkomsten op afstand). <W 1999-05-25/42, art. 20; Inwerkingtreding : 01-10-1999>
Onderafdeling 1. Definities. <ingevoegd bij W 2005-08-24/34, art. 16, 022 ; Inwerkingtreding : 01-01-2006
Art. 77
Onderafdeling 2. Overeenkomsten op afstand die geen betrekking hebben op financiële diensten. <ingevoegd bij W 2005-08-24/34, art. 5, 022 ; Inwerkingtreding : 01-01-2006>
Art. 78-83, 83bis, 83ter, 83quater, 83quinquies, 83sexies, 83septies, 83octies
Onderafdeling 4. Aan deze afdeling gemene bepalingen. <ingevoegd bij W 2005-08-24/34, art. 16 ; Inwerkingtreding : 01-01-2006>
Art. 83novies, 83decies, 83undecies
AFDELING 10. - Onwettige verkooppraktijken.
Art. 84-85
AFDELING 11. - Verkopen aan de consument gesloten buiten de onderneming van de verkoper.
Art. 86-92