Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde

law : vat : code

dstuk I : INVOERING VAN DE BELASTING  Art. 1-3bis

Hoofdstuk II : BELASTINGPLICHT  Art. 4-8bis

Hoofdstuk III : WERKINGSSFEER Art. 9-25septies

Hoofdstuk IV : MAATSTAF VAN HEFFING  Art. 26-36

Hoofdstuk V : TARIEF VAN DE BELASTING  Art. 37-38bis

Hoofdstuk VI : VRIJSTELLINGEN  Art. 39-44bis

Hoofdstuk VII : AFTREK VAN VOORBELASTING  Art. 45-49

Hoofdstuk VIII : REGELING VOOR DE VOLDOENING VAN DE BELASTING  Art. 50-55

Hoofdstuk IX : BIJZONDERE REGELINGEN    Art. 56-58bis

Hoofdstuk X : BEWIJSMIDDELEN EN CONTROLEMAATREGELEN  Art. 59-69

Hoofdstuk XI
: STRAFBEPALINGEN  Art. 70-74bis

Hoofdstuk XII : TERUGGAAF VAN BELASTING  Art. 75-80

Hoofdstuk XIII : VERJARING   Art. 81-83

Hoofdstuk XIV
: VERVOLGINGEN EN GEDINGEN RECHTEN EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST     Art. 84-93

Hoofdstuk XV : BEROEPSGEHEIM   Art. 93bis

Hoofdstuk XVI : AANSPRAKELIJKHEID EN PLICHTEN VAN SOMMIGE OPENBARE AMBTENAREN EN ANDERE PERSONEN     Art. 93ter-93undeciesD

Hoofdstuk XVII: VERPLICHTINGEN VAN KREDIETINSTELLINGEN OF -ORGANISMEN  Art. 93duodecies

Hoofdstuk XVIII
: WEDERZIJDSE BIJSTAND  Art. 93terdecies

Hoofdstuk XIX : AAN ALLE BELASTINGEN GEMENE BEPALINGEN   Art. 93quaterdec.

OPHEFFINGSBEPALINGEN Art. 94-97

INWERKINGTREDING  Art. 98

OVERGANGSBEPALINGEN  Art. 99-109

inhoudstafel bijgewerkt tot B.S. van 04.09.2007