Recht in Belgie - Testament. - Leeftijd

RECHT: Testament - leetijd

In 2005 kan een minderjarige van 16 jaar een testament maken over de helft van zijn vermogen. In 2005 staat er immers in artikel 904 van het Burgerlijk Wetboek: "Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren bereikt heeft, kan alleen bij testament beschikken, en slechts ten belope van de helft van de goederen waarover de wet de meerderjarige toelaat te beschikken. In artikel 903 Burgerlijk Wetboek staat nog een uitzondering voor beschikkingen tussen echtgenoten.

Law in Belgium - Will - Age

by www.2747.com - international law forum - contact