Centraal register der testamenten (CRT)

Telkens u een beroep doet op een notaris om een testament op te stellen, zal de notaris het bestaan van dit testament doorgeven aan een centraal regsiter.

Dit register wordt bewaard in Brussel op de Federatie van Belgische Notarissen.

 

13 JANUARI 1977. - Wet houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972. Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 06-05-1977.


Het orgaan dat belast is met de in de artikelen 2 en 3 van de Overeenkomst voorgeschreven registratie en met het beantwoorden van verzoeken om inlichtingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, is de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen. Dit orgaan is eveneens belast met het overzenden van de inlichtingen die door de nationale organen van de andere Overeenkomstsluitende Staten worden gevraagd.

Art. 3. De bepalingen van artikel 4 van de Overeenkomst zijn niet toepasselijk op de testamenten die bij militaire overheden worden neergelegd.

Art. 4. Het stelsel van registratie van testamenten wordt uitgebreid:
1. tot de huwelijksovereenkomsten waarbij de echtgenoten of aanstaande echtgenoten elkaar voor het geval van overleving, het geheel of een gedeelte van de goederen waaruit hun nalatenschap zal bestaan, toewijzen, en tot die overeenkomsten welke afwijzen van de gelijke verdeling van de gemeenschappelijke goederen in natura;
2. tot de erfstellingen bij overeenkomst tussen echtgenoten.

Art. 5. De Koning kan de verplichting tot registratie uitbreiden tot enige andere beschikking die van invloed kan zijn op de vererving van een nalatenschap.

Art. 6. De Koning bepaalt de vorm en de modaliteiten van de registratie, de inlichtingen die het verzoek tot registratie moet bevatten, de tijd gedurende dewelke de registratie wordt bewaard en het tarief van de kosten.

Art. 7. De verplichting tot registratie van testamenten zoals bepaald door de voornoemde Overeenkomst zal in werking treden op 1 januari 1977.

2747.com / law / will / central regsiter

contact

Notarieel recht

Notarieel familierecht

Contractuele erfstellingen

Familiaal vermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht

Testamenten

Burgerlijk recht

Erfrecht

Examenvraag anno 2003:

I.2.    De heer Bert Volbloed, van belgische nationaliteit, bankbediende, 25 jaar oud, woont te Esch-sur-Alzette (Groot Hertogdom) staat op het punt in het huwelijk te treden met Juffrouw Yasmina El-Bouhry, Libanese, 23 jaar oud, bediende in een juwelierswinkel te Arlon, waar zij reeds vier jaar gedomicilieerd is.
Zij wensen een huwelijkscontract te sluiten en willen huwen onder het stelsel van gemeenschap van roerende goederen en aanwinsten, zoals bepaald in art. 1498 en volgende van het Luxemburgs burgerlijk wetboek, met toebedeling van de gemeenschap in volle eigendom aan de langstlevende. Zij wensen immers hun woonplaats te vestigen in het Groot-Hertogdom. Zij komen u, notaris te Antwerpen, raadplegen, daar de ouders van Bert Volbloed destijds bij U hun aankoopakte van hun woning te Schilde hebben verleden, en volledig vertrouwen hebben in U. Zij vragen U hun huwelijkscontract te verlijden.
Wil U vier wettelijke verplichtingen opgeven (met de wettelijke referenties) waaraan de notaris onderworpen is inzake redactie en publiciteit van dit huwelijkscontract.

Trefwoorden inzake het testament in Belgie:

Handtekening

Voogdij Datum Verpleegster

Notaris

Priester

Getuigen